Verslag overleg met wethouders gemeente Medemblik

Alle nieuwsberichten

Op maandag 2 oktober 2017 heeft het dagelijks bestuur van de OFM weer een overleg gehad met de wethouders van de gemeente Medemblik.
Hieronder treft u het verslag aan.

NOTULEN OVERLEG OFM EN GEMEENTE MEDEMBLIK d.d. 2 oktober 2017
Locatie:        Kantoor ME-2 architecten te Medemblik
Tijd:             van 9.00 – 10.15 uur.

Aanwezig:    

Namens OFM; Frits Meester, Mike Olthoff, Sybrand Wierstra, Gerda Kaarsemaker (tot 10.00 uur) en Marja Beets

Namens Gemeente Medemblik;  Wethouder Nederpelt, wethouder Tigges en Tineke van Schaik

  1. Opening en welkom

Frits Meester heet iedereen welkom en opent de vergadering.

  1. Verslag vorige vergadering

Het verslag van 10 april 2017 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst

–  TEAM is ingericht.

–  Het museumplan wordt donderdag a.s. in de Raad behandeld. Er wordt € 750.000 beschikbaar gesteld en daarnaast gaat men zich richten op een bijdrage uit de Postcodeloterij.

  1. Stand van zaken ‘Medemblik aan Zee’ (oud-stadhuis Medemblik)

Er is een motie over het parkeerbeleid. Donderdag a.s. wordt dit in de raadsvergadering besproken. Er zijn diverse plannen binnen gekomen. Eind dit jaar moet de oplossing definitief bekend zijn. Het oorspronkelijke plan is weer actueel.

Opgemerkt wordt dat de winkeliers (via de MEVO-OFM) niet betrokken worden bij de ontwikkelingen. Alle informatie van de gemeente loopt via de OFM, maar hierover is geen communicatie geweest. De heer Tigges stemt hierin toe en gaat dit intern regelen en zorgen dat de MEVO ook hierbij wordt betrokken.

De heer Nederpelt deelt mee dat de OFM ook betrokken zal worden bij het parkeerbeleid.

  1. Parkmanagement

Er is door de OFM een convenant getekend voor Parkmanagement (PM) in de gemeente Medemblik. Het bestuur draagt PM een warm hart toe, maar er worden door Parkmanagement Medemblik (PMM) besluiten genomen waardoor de ondernemers in Wognum-Nibbixwoud besloten hebben zelf PM te gaan regelen. De communicatie vanuit PMM is niet goed, er heerst onvrede en dit moet weggenomen worden. Vertrouwen is belangrijk. Opgemerkt wordt dat hierin ook een rol ligt voor de gemeente. Belangrijke reden van de onvrede is de opstelling van Gerard Fit. Hij gaat eind dit jaar weg, dit geeft weer een nieuw perspectief.

Advies is om de nieuwe parkmanager voor een OFM overleg uit te nodigen.

  1. Woningbouw in Westfriesland

De regionale woonvisie is vastgesteld. In de gemeente Medemblik kunnen tot 2025, verdeeld over de kernen totaal 1.200 woningen gebouwd worden. Door de Provincie werd Westfriesland als een krimpgebied gezien, maar inmiddels is dit veranderd. Amsterdam groeit en Holland boven Amsterdam (HbA) lobbyt naar de Provincie. Belangrijk dat gemeente Medemblik ook blijft reageren, we moeten niet vergrijzen. Hans Huibers, voorzitter Westfriese Bedrijvengroep (WBG) heeft hierover ook contact met de Provincie, mevrouw Geldhof. Doel is om Westfriesland aantrekkelijk te maken voor de jongeren. WBG zit hier ook bovenop, er wordt gestreden voor een derde baan van Zaandam naar Hoorn, lobby voor betere aansluiting naar Lelystad, vliegveld.

Geïnformeerd wordt op welke wijze de nieuwbouwplannen weggezet worden. Gemeld wordt dat dit door de gemeente zelf bepaald wordt en gestreefd wordt dit binnen de gemeente te houden.

  1. Inzet bedrijventerreinen

De invulling van de bestaande bedrijventerreinen is een aandachtspunt. De bedrijven bepalen zelf waar ze zich gaan vestigen c.q. nieuw bouwen.

Door de gemeente wordt wel gewezen op de subsidiemogelijkheden.

Gemeente is ook druk met de hoogbouw op het bedrijventerrein Zevenhuis in Hoorn. Hiertegen is door gemeente Medemblik geageerd. Het plan is nog niet definitief, moet nog naar de Provincie en langs de ladder van duurzaamheid. In april 2018 zal de Raad van gemeente Hoorn hierover een besluit nemen.

  1. Duurzaamheid

Belangrijk item voor de gemeente. Bezig om gasloos te gaan bouwen in Midwoud, Tripkouw. Besluit ook genomen door de Raad voor de bestaande bouw van het gemeentehuis. In de begroting is hiervoor een investering meegenomen. Gestreefd wordt het gemeentehuis op korte termijn energiearm te maken; zonnepanelen en led verlichting. De Raad is van mening dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. Aangegeven wordt dat het bestuur OFM volgende week een thema avond heeft met de fractievoorzitters over Duurzaamheid.

Ook is een bedrag in de begroting meegenomen voor duurzaamheid richting verenigingen. De uitwerking hiervan wordt nu gedaan.

  1. Dag van de Ondernemer

Vrijdag 17 november a.s. is de Dag van de Ondernemer. Als locatie is het gemeentehuis beschikbaar. Tineke en Marja pakken dit verder op. Ideeën voor een spreker zijn welkom.

  1. Rondvraag

OFM Nieuwjaarsreceptie is op vrijdag 5 januari 2018.

De heer Tigges deelt mee dat hij als wethouder gaat stoppen na maart 2018. Dank aan de OFM voor het goede overleg en hij wenst de ondernemers succes. Dank vanuit OFM aan de heer Tigges.

De heer Nederpelt stelt zich verkiesbaar en hoopt bij het volgend overleg weer aanwezig te zijn als wethouder.

Vanuit de WBG wordt een verkiezingsdebat on tour georganiseerd in 4 gemeenten. Het bestuur en de leden OFM zullen hiervoor stellingen aanleveren.

  1. Sluiting

Frits Meester bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit om 10.15 uur de vergadering.

Bij ons aangesloten

Alle leden