Verslag overleg met de wethouders gemeente Medemblik, 7 november 2018

Alle nieuwsberichten

Op 7 november 2018 heeft het dagelijks bestuur van de OFM overleg gehad met de wethouders van de gemeente Medemblik.
Hieronder treft u het verslag aan.

NOTULEN OVERLEG OFM EN GEMEENTE MEDEMBLIK d.d. 7 november 2018

Locatie:         Gemeentehuis te Wognum
Tijd:               van 9.00 – 10.30 uur.

Aanwezig:
Namens OFM; Frits Meester, Mike Olthoff, Sybrand Wierstra, Gerda Kaarsemaker en Marja Beets
Namens Gemeente Medemblik; Wethouder Nederpelt, wethouder Kuipers, Daniël van Delden en Tineke van Schaik

  1. Opening en welkom

Frits Meester heet iedereen welkom en opent de vergadering.

  1. Verslag vorige vergadering

Het verslag van 28 juni 2018 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst
–  Gesproken wordt de naam van  SOM te wijzigen in: Stimuleringsfonds Lokale Economie. Donderdag 8 november a.s. wordt de begroting vastgesteld door de Raad met hierin het Ondernemersfonds. De verwachtingen zijn positief.
–  Klantgerichtheid is een agendapunt.
–  De zoekfunctie op de website van de gemeente is zo ingesteld dat als vaak op een bepaald punt gezocht wordt dit item op de voorpagina wordt vermeld.
–  De borden bewegwijzering parkeren buitendijks in de stad Medemblik zijn geplaatst.

  1. Klantgerichtheid gemeente Medemblik

De communicatie richting de ondernemers is niet altijd positief. Wens is dat de ambtenaren meedenken, denken in oplossingen, mogelijkheden. Er worden enkele voorbeelden genoemd. Een van de problemen is dat er gewerkt wordt met te veel regels waardoor de reactietijd vaak lang duurt. Ook de houding van de ambtenaren is soms een probleem, denk oplossingsgericht, samenwerking, wees open en transparant.

Gemeld wordt dat dit ook de wens is van de gemeente, maar de integrale communicatie is lastig, dit heeft alle aandacht. De problemen worden erkent, intern wordt hier ook tegen aangelopen. De bewustwording is belangrijk. Er lopen veel trajecten hiervoor, w.o. personeelstrainingen. Het wordt serieus opgepakt.

Advies / tip: meld problemen ook direct bij Tineke van Schaik of Daniël van Delden. Informeer de leden dat zij altijd terecht kunnen bij het ondernemersloket. Zij pakken het op, kunnen kijken hoe het versneld kan worden. Ambtenaren melden problemen niet bij de wethouders, ondernemers kunnen dit wel doen; de wethouders staan hier altijd voor open, ook informeel.

  1. Aantrekkelijkheid gemeente Medemblik

Opgemerkt wordt dat Medemblik meer naar voren moet komen in het rijtje van Hoorn-Enkhuizen-Medemblik. Aangegeven wordt dat in Pact 2.0 de totale regio op de kaart gezet moet worden en gemeente Medemblik moet zorgen dat Medemblik hierin meer naar voren komt.

Wethouder Nederpelt deelt mee dat hij bij veel trajecten is betrokken. Genoemd wordt de Gouden Eeuw, waarin Medemblik zeker een hoofdrol heeft. Ook in de Ironman komt Medemblik prominent naar voren.

Hoorn is de centrumgemeente en daar kan Medemblik qua voorziening niet aan tippen, maar wethouder Nederpelt zit aan het stuur, hij zit er bovenop. Medemblik is een van de gemeentes die als eerste een centrummanager heeft aangesteld. Hierdoor wordt Medemblik ook door vloggers gepromoot. Ook is er een reclamecampagne over Medemblik op radio en RTVNH. De samenwerking met Holland boven Amsterdam (HbA) is goed, maar de ondernemers zijn terughoudend. Zij kunnen pakketten afnemen.

Het is niet alleen de cultuur, maar ook het houden van jongeren in de gemeente c.q. regio. Belangrijk is dat hierop wordt ingespeeld met scholing en opleiding, en huisvesting. De jongeren moeten zien dat Westfriesland veel te bieden heeft. Door de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) wordt ook veel georganiseerd om Westfriesland op de kaart te zetten en Medemblik kan meeliften. Het werkfestival is mede door de WBG en de Westfriese gemeentes in Hoorn gekomen.

Belangrijk is dat de promotie c.q. communicatie over de campagnes ook goed moet zijn. Dit gebeurd maar wordt het gelezen? Blijf communiceren, blijf vertellen. We zijn de 2e gemeente van Westfriesland, we zitten aan het stuur.

  1. Huisvestingsproblematiek

Op de brief van de WBG over het huisvestingsprobleem in een reactie van de VVRE ontvangen. Het probleem is onderkend en gezamenlijk met HbA moet een oplossing gezocht worden, daar geen contingent is om te bouwen. Inmiddels zijn 2 gedeputeerden vanuit Haarlem ook aangesloten. Wethouder Van Langen pakt dit op samen met de politiek. Het moet duidelijk worden voor wie en wat er gebouwd moet worden.

Mike Olthoff adviseert de oplossing te zoeken in tijdelijke permanente bewoning (flexibel). Ursem kan dit leveren. Dit wordt gemeld aan wethouder Van Langen.

De huisvesting algemeen (maatschappelijk) is ook een probleem. Starter en jongeren kunnen geen woning vinden c.q. betalen.

Er is beweging mede doordat de verkiezingen Provinciale Staten er aan komen. Hierin is Wonen een belangrijk thema. Laat je stem horen.

  1. Plannen infrastructuur gemeente Medemblik

Op 19 november a.s. is er een bijeenkomst over het parkeren centrum Medemblik.

De ondernemers op het WFO terrein in Zwaagdijk maken zich hard voor de verkeersveiligheid op het terrein. Een turborotonde kan hieraan bijdragen en daarnaast wandel- en fietspaden. Tijdens de ochtend- en avondspits is de drukte hoog.

Gewacht wordt op de gevolgen van de oplevering van de Westfrisiaweg. Als het knelpunt blijft dan gaat de gemeente in overleg met de provincie.

  1. Evaluatie eerste 100 dagen nieuw college

Het college is uitgebreid naar 4 wethouders om meer naar buiten te kunnen. Voorheen waren de wethouders overbelast. Dit loopt goed, de zichtbaarheid is toegenomen.

Wethouder Van Langen is de koppeling met de provincie, belangrijk.

College moet elkaar nog vinden, een gewenningsproces. In december is een teamoverleg.

Het opstellen van de begroting was een uitdaging. De economie is beter, waardoor er initiatieven zijn ingediend van bewoners, ondernemers, ambtenaren.

Het personeelsbeleid is ook een aandachtsgebied.

De samenwerking met de gemeenteraad heeft ook de aandacht. De raadsleden zijn soms nog gericht op de eigen kern, zij moeten zich richten op het belang van de totale gemeente.

  1. Rondvraag

Wethouder Nederpelt heeft overleg gehad met de Rabobank waarin ook het dividendfonds  van de Rabobank is besproken. Zij zoeken projecten met co-financiering vooral gericht op ondernemersactiviteiten. Zij waren niet op de hoogte van ons Ondernemersfonds.

Dit biedt wellicht kansen, mede doordat de Rabobank ook sponsor van de OFM is.

Door de gemeente zijn aan Microsoft kandidaten aangedragen voor het te besteden bedrag van totaal € 200.000 in Medemblik en Hollands Kroon.

Door Daniël van Delden wordt gemeld dat het Ontwikkelingsbedrijf NHN een project heeft opgestart voor verduurzaming bedrijventerreinen. Drie terreinen in onze gemeente zijn als pilot aangewezen: Almere-Overleek, Overspoor en WFO. Nico Meester is de coördinator van dit project en binnenkort heeft de gemeente hierover een afspraak met hem.

Gerda Kaarsemaker meldt dat er veel overleg is geweest over de riviercruise Medemblik en de plannen zijn ook gepresenteerd aan de Raad, waarna een conclusie is opgemaakt. De terugkoppeling is nooit verder ontvangen. Tineke van Schaik zal hiervoor zorgen.

De Sinterklaasintocht in Medemblik is leuk maar ook groot geworden. Er zijn problemen om verkeersregelaars te krijgen. Verzoek is of de organisatie van evenementen collectief opgepakt kunnen worden. De gemeente gaat kijken naar een oplossing.

Vrijdag 16 november a.s. is De Ondernemersborrel. Meld je aan!

  1. Sluiting

Frits Meester bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit om 10.30 uur de vergadering.

Bij ons aangesloten

Alle leden