Verslag overleg met de wethouders gemeente Medemblik, 28 juni 2018

Alle nieuwsberichten

Op 28 juni 2018 heeft het dagelijks bestuur van de OFM overleg gehad met de wethouders van de gemeente Medemblik.

Hieronder treft u het verslag aan.

NOTULEN OVERLEG OFM EN GEMEENTE MEDEMBLIK d.d. 28 juni 2018

Locatie:         Kantoor BDO te Wognum

Tijd:              van 9.00 – 10.25 uur.

Aanwezig:   

Namens OFM;
Frits Meester, Mike Olthoff, Sybrand Wierstra, Gerda Kaarsemaker en Marja Beets

Namens Gemeente Medemblik;
Wethouder Nederpelt, wethouder Kuipers, wethouders Van Langen en Tineke van Schaik

 

  1. Opening en welkom

Frits Meester heet iedereen welkom en opent de vergadering.

  1. Kennismaking

Iedereen stelt zich kort voor.

Het college bestaat nu uit 4 wethouders. Voordeel is dat zij zich meer kunnen vastbijten in de brede portefeuilles en ook meer naar buiten gaan.

  1. Verslag vorige vergadering

Het verslag van 2 oktober 2017 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst

  1. Nieuwe versie Speerpuntennotitie OFM

De speerpuntennotitie is ook besproken met de fractievoorzitters. Opgemerkt wordt dat de speerpunten parallel lopen met de punten van de gemeente. Gekeken moet worden waar wij elkaar kunnen versterken, de samenwerking is belangrijk.

De Westfriese Bedrijvengroep (WBG) werkt regionaal samen met alle 7 gemeentes, de OFM lokaal met gemeente Medemblik. Geadviseerd wordt ook Provinciale bijeenkomsten bij te wonen, niet alleen door Hans Huibers en Bashar al Badri. Provincie heeft grote invloed, laat je zien en je stem horen. Als een ondernemer zich laat horen dan werkt het vaak wel. De WBG informeert de leden van de aangesloten verenigingen over de bijeenkomsten. Lobby is belangrijk. West-Friesland is samen sterk, laat je horen richting de Provincie!

  1. Ondernemersfonds Medemblik

Eind 2018 zal de evaluatie gehouden worden, waarna de nieuwe aanvraag in de begroting meegenomen wordt. Het draagvlak voor het ondernemersfonds is groot. Voorgesteld wordt ook na te denken over een andere naam van het fonds.

Wens is een volwaardig ondernemersfonds te hebben, gelijk als in Hoorn en Enkhuizen. Freeriders doen dan ook mee en er zijn meer mogelijkheden.

  1. Klantgerichtheid richting ondernemers en Website gemeente Medemblik

Aangegeven wordt dat de klantgerichtheid richting ondernemers een aandachtspunt is. Met name de ambtenaren moeten denken vanuit mogelijkheden en niet vanuit de beperkingen. De eerste indruk is belangrijk. Insteek moet zijn positief te reageren.

De ambtenaren hebben te maken met regels en de druk vanuit andere afdelingen, daarbij is er schaarste aan personeel. Het aantal aanvragen is hoog en de procedures zijn te lang. Belangrijk is dat bij de ondernemer het gevoel  leeft dat de ambtenaar wil helpen, een positieve houding en duidelijk zijn. Soms is het ook de manier waarop iets gezegd wordt.

De gemeente gaat onderzoek doen naar de klantgerichtheid bij ondernemers, gelijk als bij de burgers. Doel is verbetering van de communicatie.

Opgemerkt wordt dat op de website van gemeente Medemblik geen blok voor ondernemers staat. Uitgelegd wordt dat de frequentie van bezoek door een bepaalde gebruiker bepaalt welke punten worden getoond. Dat mag dan zo zijn maar ondernemers moeten ook met 2 keer klikken bij de voor hun relevante gemeentelijke onderwerpen kunnen komen. Gemeente neemt dit mee en zal zorgen voor makkelijke zoekfuncties voor de ondernemers.

  1. Centrale meldpunt bereikbaarheid geldautomaten

Er zijn steeds minder geldautomaten in Andijk, de oorzaak is het overval risico. Het is belangrijk dat er geldautomaten blijven voor de ouderen en degenen die minder te besteden te hebben. Banken spelen hierin een belangrijke rol. Het is een aandachtspunt van en voor iedereen. De Gemeente deelt dit en dit is dan ook de inzet richting de banken.

  1. Rondvraag

Mike Olthoff ziet graag dat de benaderbaarheid van de wethouders open blijft. Dit wordt bevestigd.

Gerda Kaarsemaker vindt het jammer dat Citytours in Medemblik is stopgezet, een gemis voor de economie in Medemblik. Gemeente is hierbij betrokken en meldt dat er nog creatieve ideeën zijn om dit weer op te bouwen. Probleem is de regelgeving.

Op vrijdag 16 november a.s. ‘Dag van de Ondernemer’ organiseert OFM een groot evenement voor alle ondernemers in de gemeente Medemblik. Hierdoor organiseert de OFM begin 2019 geen nieuwjaarsreceptie.

Gerda Kaarsemaker verzoekt de bewegwijzering parkeerplaatsen in stad Medemblik te verbeteren. Wethouder Nederpelt pakt dit op.

Gemeld wordt dat het bestuur STEM op zoek is naar nieuwe bestuursleden, moeilijk. STEM is wel belangrijk voor de kern Medemblik, de evenementen die zij organiseren zijn beeldbepalend. Oplossing is om professionals in te schakelen, maar hiervoor is geen budget. Het ondernemersfonds kan hierin een rol spelen.

De uitnodigingen voor de activiteiten van de clubs worden ook naar de wethouders gestuurd. Zij stellen dit zeer op prijs en proberen ook zo veel mogelijk aanwezig te zijn.

  1. Sluiting

Frits Meester bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit om 10.25 uur de vergadering.

 

Bij ons aangesloten

Alle leden