Verslag overleg met de raadsleden gemeente Medemblik

Alle nieuwsberichten

NOTULEN OVERLEG OFM EN FRACTIEVOORZITTERS GEMEENTE MEDEMBLIK

d.d. 14 maart 2017

 

Locatie:        Café Restaurant ’t Fortuin te Wervershoof

Tijd:             van 19.30 tot 21.00 uur.

 

Aanwezig:
        

ü  Namens OFM; 

Hans Boukens (OVWN), Frits Meester (OVW), Mark Noor en Mike Olthoff (MBG), Sybrand Wierstra (AOV), John Groot (LTO) en Marja Beets (OFM).

ü  Namens Gemeente;

Sandra Veldhuis

ü  Namens Gemeenteraad van gemeente Medemblik;

Ed Meester, Siem Zeilemaker, Arja Kaptein, Mark Raat, Jan van IJzerloo en Silva Visser (2e deel vergadering).

 

 

 

1.   Opening en welkom

Frits Meester heet iedereen welkom en opent de vergadering.

 

2.   Verslag vorige vergadering

Onder agendapunt 2, actielijst: Almere moet zijn Almereweg.

Hierna wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.

 

Actielijst:

ü  Siem Zeilemaker neemt contact op met Pieter Koning over de verkiezing en koppelt dit terug.

ü  De themabijeenkomst gaan Mike en Hans verder uitwerken. Belangrijk dat het thema de ondernemers en politiek raakt, en dat de discussie ergens toe leidt; meerwaarde om elkaars beleving inzicht te weten.

ü  Glasvezel Almereweg is teruggekoppeld. Mark meldt dat de Westfriese Bedrijven Groep (WBG) een brief heeft gestuurd naar de Provincie met het verzoek glasvezel in West Friesland als pilot te doen. Er is nog geen reactie ontvangen. De brief wordt ook naar de raadsleden gestuurd.

Hans voegt hieraan toe dat vanuit de WBG een werkgroep is geformeerd die bezig zijn met een inventarisatie naar o.a. subsidies voor glasvezel.

ü  Navraag zou gedaan worden naar de afspraken met en/of toezeggingen aan de ontwikkelaar door wethouder; problemen bij (niet) opleveren, financieel risico e.d. Marja en Sandra zullen dit navragen bij Geert Mos.

 

 

 

3.   Ontwikkelingen oud-stadhuis Medemblik

Op dit moment is de invulling van het oud-stadhuis een prioriteit, verder ligt het stil.

Op 3 april wordt een presentatie gehouden over de invulling en parkeergelegenheid aan de Raad, openbare bijeenkomst. Op 10 april heeft het bestuur OFM overleg met de wethouders, wellicht is dan meer duidelijkheid over de invulling.
Op 13 april staat een commissievergadering van de Raad gepland, waarin de concrete uitkomsten bekend worden gemaakt.

 

4.   Parkmanagement

Mark licht toe wat Parkmanagement (PM) inhoudt en betekent voor de bedrijventerreinen. Door de gemeente, PM en OFM is een convenant ondertekend voor PM op de bedrijventerreinen in de gemeente Medemblik. Op het WFO terrein is de pilot gedaan.

Gestreefd wordt nu op de andere terreinen PM verder uit te werken.

De bewegwijzering is in de gemeente al uniform gemaakt, ziet er netjes uit. Er staan nog enkele illegale borden, deze zijn in behandeling bij de Parkmanager en Gemeente.

 

5.   Procedure verkeersmaatregelen

De ondernemers in Wognum-Nibbixwoud hebben problemen met de omleiding als gevolg van de afsluiting Oosteinderweg. De omleiding is vooraf niet met de ondernemers besproken en dit heeft grote gevolgen voor hen, omzetderving. Er is een alternatieve omleiding mogelijk. Hierover is ook een brief gestuurd naar de gemeente, maar gemeld wordt dat de reactie relatief  lang op zich heeft laten wachten.

Verzoek is de procedure bij verkeersmaatregelen na te zien op het betrekken van  de ondernemers  bij de afsluitingen en omleidingen. Afgesproken wordt dat dit onderwerp besproken wordt in het commissieoverleg Bereikbaarheid en Infrastructuur – Mark.

 

6.   Overspoor

Het wachten is op het besluit financiële bijdrage vanuit de gemeente, daarna kan gestart worden de aanleg van glasvezel. Positieve ontwikkeling.

 

7.   Ondernemersfonds

Er zijn diverse aanvragen ontvangen en gehonoreerd, de procedure loopt goed. De raadsleden worden via de informatienota hiervan op de hoogte gehouden.

Promotie is belangrijk. Door OVWN is een brief opgesteld en aan alle leden gestuurd. De andere clubs gaan dit ook doen. Belangrijk is dat de aanvraag een algemeen belang heeft. Social media zal ook meer ingezet worden voor promotie.

8.   Toeristisch marketingplan

Er is een nieuwe toeristisch coördinator aangesteld die het vervolg gaat oppakken. Het college heeft het uitvoeringsprogramma Marketing Medemblik 2017 vastgesteld. De toeristisch coördinator voert dit programma, samen met het toeristisch platform, uit.

 

9.   Rondvraag

John Groot spreekt zijn ongenoegen uit over de procedure omtrent de Windmolens in Zwaagdijk. De gronden zijn tijdelijk verstedelijkt, waardoor de toestemming is verkregen. De raadsleden zijn ook teleurgesteld en bevestigen dat de procedureonbevredigend is verlopen. De gemeente heeft alles wat mogelijk is gedaan om te voorkomen, maar dit is helaas niet gelukt. De gemeente heeft  helaas geen recht van spreken hierin, de Provincie is onverbiddelijk.

Zwaagdijk gaat bezwaar maken bij het Provinciale bestuur en er zijn diverse advocaten ingeschakeld. De raadsleden geven aan te willen steunen waar nodig.

10.        Sluiting

Frits Meester bedankt alle aanwezigen voor haar/zijn inbreng.

 

De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten.

Bij ons aangesloten

Alle leden