Verslag overleg met de wethouders gemeente Medemblik, 21 maart 2019

Alle nieuwsberichten

NOTULEN OVERLEG OFM EN GEMEENTE MEDEMBLIK d.d. 21 maart 2019

Locatie:         St. Educatief W.O.II centrum Medemblik te Medemblik
Tijd:              van 9.00 – 10.30 uur.

Aanwezig:     

Namens OFM;
Frits Meester, Gerda Kaarsemaker, Peter Koomen, Ramon Stoffer en Marja Beets

Namens Gemeente Medemblik;
Wethouder Nederpelt, wethouder Kuipers, Joset Fit, Sharon Schäffer, Daniël van Delden en Tineke van Schaik

  1. Opening en welkom

Frits Meester heet iedereen welkom en opent de vergadering.

Welkom aan Sharon Schäffer, zij neemt de functie van Tineke tijdelijk over.

Ook welkom aan Peter Koomen, nieuwe penningmeester OFM.

  1. Verslag vorige vergadering

Het verslag van 7 november 2019 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst

  1. Servicelevel gemeente Medemblik richting de ondernemers

Het ondernemersloket is een aandachtspunt binnen de gemeente. Dit geldt voor de totale klantvriendelijkheid. De ambtenaren krijgen ook training hierin. De verbetering is zichtbaar in de resultaten, we zijn van de 35e naar de 10e plaats gestegen. Meting door de provincie.

Het servicelevel van de gemeente Medemblik komt vaak terug tijdens de OFM vergaderingen. Diverse voorbeelden zijn genoemd en besproken met Daniël. Probleem is dat de ondernemer vaak niet goed geïnformeerd / doorverwezen wordt door de telefoniste. Dit wordt meegenomen, er wordt nu onderscheid gemaakt in particulieren en ondernemers. In een script wordt goed gekeken welke vragen gesteld moeten worden.

Positief, er wordt aan gewerkt, het is een aandachtpunt.

  1. Convenant Parkmanagement bedrijventerreinen Medemblik

Het huidige convenant is na 4 jaar verlopen. Pilot was WFO en daar is PM gerealiseerd. OFM heeft de intentie uitgesproken het convenant te verlengen om Parkmanagement (PM) verder uit te rollen op de bedrijventerreinen in de gemeente Medemblik. Pieter Veeter (parkmanager) en Daniël van Delden zullen een nieuwe opzet maken.
Belangrijk is dat het convenant breed gedragen wordt door de ondernemers, dat is tijdens het vorige convenant gemist. OFM geeft aan dat dit mede te maken heeft gehad met de terugkoppeling vanuit PM. Meer vertrouwen nu door de komst van Pieter Veeter, die inmiddels ook contact heeft met Regio Control. Voor de ondernemers van OVWN is dit een positief aspect. Belangrijk is dat er kostenvoordeel moet zijn, dan krijgen we de ondernemers mee.

Geadviseerd wordt een evaluatie WFO op te stellen, dat een basis kan zijn voor het nieuwe convenant. Daniël neemt dit op met Pieter Veeter.

  1. Verduurzaming bedrijventerreinen

Tijdens de laatste OFM vergadering is door Nico Meester van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) een presentatie gehouden over verduurzaming bedrijventerreinen. Het gaat om de subsidiemogelijkheden op basis van cofinanciering voor begeleiding en ondersteuning vanuit een collectief. Doel is duidelijk te maken wat het individueel kan opleveren om het collectief op te starten voor de energietransitie. Als voorbeeld wordt de ontwikkeling op Hoorn80 genoemd waar het succesvol is.

De kosten van een onderzoek (scan) door TNO zijn ca. € 2.000 per terrein, waarvan 50% cofinanciering nodig is van de ondernemers(club). Daarna moet door iemand aan de ondernemers gemeld worden wat er nodig is en de mogelijkheden om dit te doen.

Gemeld wordt dat de scan op Almere – Overleek – Unda Maris opgestart is; pilot.

  1. AgriportA7 ontwikkelingen – Hollands Kroon beleid

De ontwikkeling op AgriportA7 door de komst van Microsoft en Google geeft kansen en mogelijkheden voor de lokale bedrijven, maar heeft ook gevolgen. Voor de huisvesting van 5.000 medewerkers (inclusief expats) is vooraf niet gekeken, waardoor de druk op de huizenmarkt hoog is. De huurprijzen stijgen enorm, maar deze prijzen zijn door de eigen bevolking niet te betalen.
Idee wordt genoemd met de crisis- en herstelweg gronden (bijv. Grietje Slagterlaan) om te zetten met een tijdelijke (10-15 jaar) bestemming tot bouwoplossing.

Gevraagd wordt of gemeente Medemblik frequent overleg heeft met gemeente Hollands Kroon over deze gevolgen voor de omliggende gemeentes. Dit is belangrijk omdat zij als eerste aan tafel zitten met degene die willen bouwen op AgriportA7. Zorg dat je weet wat er leeft en wat dit voor gevolgen heeft voor onze gemeente. Goed om gezamenlijk na te denken over oplossingen, kijken naar de mogelijkheden om gronden vrij te maken voor tijdelijke bouw.
Gemeld wordt dat er geen structureel overleg is en daarbij wordt aangegeven dat door de provincie wordt tegengewerkt. Wethouder Nederpelt spreekt wel een paar keer per jaar zijn collega’s van Hollandse Kroon, waarbij zaken worden uitgewisseld. De Provincie komt echter  niet vaak naar onze regio, er bestaat een verkeerd beeld van onze regio; de gedachte die leeft is dat men nog steeds met een krimpregio heet te maken.

De Westfriese Bedrijvengroep (WBG) doet  goed lobby bij de provincie om dit beeld te veranderen.

  1. Speerpunten collegeprogramma

Goede start gemaakt door 4 wethouders aan te stellen. Helaas is Andrea van Langen voor 1 jaar deels buitenspel geraakt. De taken zijn nu verdeeld over de overige wethouders.

De ambitie is hoog voor de vitale leefbare kernen, totaal 17. We zijn een unieke plattelandsgemeente. Financiële zorg voor de Multifunctionele accommodaties (MFA). Elke MFA heeft weer een andere constructie, met financiële uitdagingen die vertaald moeten worden. Positief dat glasvezel in de buitengebieden is gerealiseerd, mede dankzij waterschappen.

De samenwerking met de provincie en waterschappen is belangrijk. Benieuwd hoe dit gaat nadat de uitslag van de verkiezingen bekend zijn.

  1. Rondvraag

Gerda Kaarsemaker informeert naar de start van de bouw van het oude stadhuis Medemblik. Gemeld wordt dat de procedure bestemmingsplan loopt, de afronding van alle procedures zal ca. 2 jaar duren. Medemblik aan Zee is een complex plan. Tijdens het volgende overleg in het najaar zal meer informatie zijn.

Gerda geeft aan dat OFM graag wil blijven meedenken. Dit is bekend en wordt zeker meegenomen.

  1. Sluiting

Frits Meester bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit om 10.20 uur de vergadering met dank aan de accommodatie St. Educatief WO II/

 

 

Bij ons aangesloten

Alle leden