Verslag overleg met de fractievoorzitters gemeente Medemblik, 17 april 2018

Alle nieuwsberichten

Op 17 april 2018 heeft het bestuur van de OFM een overleg gehad met de raadsleden van de gemeente Medemblik.

Hieronder treft u het verslag aan.

NOTULEN OVERLEG OFM EN FRACTIEVOORZITTERS GEMEENTE MEDEMBLIK

d.d. 17 april 2018

Locatie:         Café Restaurant ’t Fortuin te Wervershoof

Tijd:              van 19.30 tot 21.30 uur

Aanwezig:          

Namens OFM;

Hans Boukens en Ramon Stoffer (OVWN), Mike Olthoff (MBG), Gerda Kaarsemaker (MEVO), Frits Meester (OVW), Sybrand Wierstra (AOV), Henk Vlaming (BWFO) en Marja Beets (OFM).

Namens Gemeente;

Tineke van Schaik en Daniël van Delden

Namens Gemeenteraad van gemeente Medemblik;

Mark Raat, Ed Meester, Geert Mosch, Maria Weber, Silva Visser en Gerben Gringhuis

  1. Opening en welkom

Frits Meester heet iedereen welkom en opent de vergadering.

  1. Voorstelronde

Vanwege een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad stelt iedereen zich kort voor.

  1. Verslag vorige vergadering

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

De brainstormsessie met thema Duurzaamheid en ondernemen was goed. Jammer dat de progressieve partijen niet aanwezig waren. Geadviseerd wordt punt 9 goed door te lezen. Belangrijk is dat bekend is waar we elkaar kunnen vinden. Wellicht kan een volgende keer hier een vervolg aan gegeven worden.

Actielijst:

  1. Nieuwe versie Speerpuntennotitie OFM

Weergave van wat voor de ondernemers belangrijk is, en wat kan gezamenlijk opgepakt worden?

De speerpuntennotitie wordt doorgenomen en daar waar nodig toegelicht.

  1. Evaluatie Ondernemersdebat 13 maart 2018

De opkomst van ondernemers was matig, maar de opzet was goed. Het volgen van het debat via Facebook was wel hoog. Soms was het moeilijk om een debat te krijgen door de keuze van lijsttrekkers per stelling, en de stellingen waren te algemeen. De politiek was soms ook niet goed geïnformeerd / bekend met de betreffende kwestie.

Als er echt iets leeft dan komt men wellicht. Optie is ook om het debat te combineren met een borrel/buffet/spreker. Voorgesteld wordt om tussentijds een verantwoordingsdebat te houden, bijv. tijdens een ondernemerscafé bij alle clubs. Let op: politiek heeft op maandag en donderdag zelf overleg, dus voorkeur op dinsdag-woensdag.

Het belang van de wegen van en naar Westfriesland moeten we benadrukken, overleg bedrijfsleven en provincie. Maria Weber spreekt mevrouw Nieuwenhuizen hierover en gaat dit oppakken samen met Ramon Stoffer.

  1. Ondernemersfonds

Ramon Stoffer deelt mee dat het huidige Ondernemersfonds (OF) jaarlijks een bedrag van
€ 30.000 krijgt om toe te kennen. Alle aanvragen moeten een algemeen ondernemersbelang hebben en bijdragen aan saamhorigheid. Het bestuur legt verantwoording af aan het bestuur van de OFM en de gemeente.

Tijdens een van de aanvragen bleek dat zij ook een bijdrage krijgen vanuit een Stimuleringsfonds stad Medemblik. Hierover heeft het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Medemblik (SOM) inmiddels overleg gehad met wethouder Nederpelt. Voorgesteld is dit fonds toe te voegen aan het OF.

Streven is een groot Ondernemersfonds te krijgen, zie Hoorn en Enkhuizen. Belangrijk punt voor het coalitieprogramma. Er zijn veel mogelijkheden om ook agrariërs en bepaalde instellingen gebruik te laten maken van het fonds. Dit hoeft geen belemmering te zijn.

Het OF moet geëvalueerd worden, we komen weer langs. De raadsleden zijn meer bekend met het belang van het OF en wachten de evaluatie af. Boodschap is duidelijk, de thema-avond volgt.

  1. Rondvraag

Henk Vlaming meldt het belang van meer camperplekken in Westfriesland, zij verbruiken ca. € 45  per dag. Het tekort is hoog, zorg voor 1.000 plekken!

Gerda Kaarsemaker overhandigt iedereen een exemplaar van het nieuwe magazine Rijk aan verhalen. De website is ook online; www.rijkaanverhalen.nl/ Promoot Medemblik!

Mark Raat geeft aan dat binnen nu en 2-3 weken het coalitieakkoord bekend is en hoopt dat wij veel zullen herkennen. Deze bijeenkomsten zijn nuttig.

Frits Meester benadrukt het belang van dit overleg en geeft aan dat de Raad ook agendapunten mag aanleveren.

Vrijdag 16 november a.s. “dag van de ondernemers” organiseert OFM een groot event met bekende spreker. Uitnodiging volgt.

  1. Sluiting

Frits Meester bedankt alle aanwezigen voor haar/zijn inbreng en sluit om 21.20 uur de vergadering.

Bij ons aangesloten

Alle leden