Verslag overleg met de fractievoorzitters gemeente Medemblik, 10 oktober 2017

Alle nieuwsberichten

Op dinsdag 10 oktober 2017 was het halfjaarlijks overleg met de raadsleden. Hieronder treft u het verslag aan.


NOTULEN OVERLEG OFM EN FRACTIEVOORZITTERS GEMEENTE MEDEMBLIK

d.d. 10 oktober 2017

Locatie:        Café Restaurant ’t Fortuin te Wervershoof
Tijd:             van 19.30 tot 21.30 uur

Aanwezig       

Namens OFM; Hans Boukens en Ramon Stoffer (OVWN), Mike Olthoff (MBG), Gerda Kaarsemaker (MEVO) en Marja Beets (OFM).

Namens Gemeente; Tineke van Schaik

Namens Gemeenteraad van gemeente Medemblik; Mark Raat, Yannick Nijsingh, Piet Groot, Roel Braaksma

 

  1. Opening en welkom

Ramon Stoffer heet iedereen welkom en opent de vergadering.

  1. Verslag vorige vergadering

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst:

–  De procedure verkeersmaatregelen is besproken, maar op dit moment weer actueel. Gemeld was verkeershinder, maar het was een afsluiting. Communicatie blijft aandachtspunt.

–  Glasvezel op Overspoor is gerealiseerd. Op 2 november organiseert de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) samen met de 7 Westfriese gemeentes een breedbandcongres.

–  Oproep aan winkeliers voor aanvraag Ondernemersfonds.

–  Medemblik wordt meegenomen in de wandel-app, maar vooreerst moet de bewegwijzering geregeld zijn. Dit is in behandeling.

  1. Stand van zaken ‘Medemblik aan Zee’ (oud-stadhuis Medemblik)

Dit punt is ook besproken met de wethouders, waaruit bleek dat het plan wordt ingevuld zoals in de prijsvraag is bepaald. Parkeren is nog een discussiepunt.

Gemeld wordt dat door de Raad is bepaald dat er oplossingen gezocht moeten worden voor het parkeerprobleem. Opdracht voor de ontwikkelaar. Het onderzoek loopt en naast diverse partijen, zoals omwonenden, is hierbij ook een parkeerdeskundige betrokken. Diverse partijen zijn bij het onderzoek betrokken. Aangegeven wordt dat het parkeren voor de MEVO ook belangrijk is.

De gemeente staat juridisch zwak als ze van de huidige ontwikkelaar – plan af willen, hoge kosten. Doel is een mooi plan met een goede parkeeroplossing.

Over de procedure van aanbestedingen is veel onduidelijkheid. Gemeente moet dit gevoel bij de ondernemers weghalen. Aangegeven wordt dat er een verschil zit in onderhandse of Europese aanbestedingen. De onderhandse aanbestedingen worden vaak via een andere partij zoals een stichting geregeld die begeleid worden door de gemeente. Hierdoor gelden bepaalde verplichtingen niet en kunnen meer lokale ondernemers meedoen.

Bepaalde lopende aanbestedingen – ontwikkelingen is een nalatenschap, hier kan weinig aan gedaan worden. Getracht wordt dit in de toekomst te voorkomen door meer transparant te zijn en elkaar te informeren en betrekken. Dit overleg draagt hieraan bij.

  1. Parkmanagement (PM)

Er is een convenant ondertekend door de OFM en de gemeente voor PM op de bedrijventerreinen in de gemeente Medemblik. Op het terrein WFO is de pilot gestart en dat loopt goed.

Door de ondernemers op Overspoor-Westerspoor is aangegeven ontevreden te zijn over de werkwijze van Parkmanagement Medemblik en hebben besloten PM zelf te gaan regelen. Uiteindelijk streeft men wel naar een samenwerking. De gemeente doet met de beveiliging ook niet mee aan PM, zou voorbeeld moeten zijn. Aangegeven wordt dat PM Medemblik mee doet met de aankomende aanbesteding.

Het convenant loopt in 2018 af. Doel is PM te regelen c.q. financiering vanuit het Ondernemersfonds, dan betaalt iedereen automatisch mee.

Tijdens het volgend OFM overleg wordt de situatie met PM verder besproken.

  1. Woningbouw in Westfriesland

Door de Provincie wordt niet naar Westfriesland gekeken, besluit is 100 woningen te mogen bouwen in de totale gemeente Medemblik. Onze gemeente moet vitaliteit houden, men moet komen en gaan. Kop van Noord-Holland is mooi, Amsterdam is vol en de N23 is bijna gereed.

De heer Raat, VVD is ook van mening dat we opbouwend moeten kijken. De voorzitter van de WBG, Hans Huibers is zeer krachtig en vecht voor de ondernemers. De verkoop van huizen gaat goed, er is een tekort aan huizen. D66, de heer Nijsingh geeft aan dat dit een tijdelijke opleving kan zijn. Belangrijk is dat er gezinnen komen wonen.

De meerderheid van de politiek is voorstander van nieuwbouw, maar we laten ons tegenhouden door de Provincie. Suggestie is om ‘beetje stout’ te worden, misschien moeten we gewoon bouwen en luistert de Provincie dan wel.

Mike Olthoff en Ramon Stoffer hebben deze discussie ook met diverse ambtenaren gehad. Praat met ervaringdeskundigen en kijk niet alleen naar rapporten. Aandachtspunt is dat de opleidingsstructuur, openbaar vervoer, arbeidsplekken en woongelegenheid ook goed georganiseerd moeten worden.

  1. Inzet bedrijventerreinen

De bouwhoogte op het bedrijventerrein Zevenhuis is een issue waartegen gemeente Medemblik ook geageerd heeft. Het kan ook mogelijkheden scheppen op andere terreinen. Opgemerkt wordt dat de afsluiting Overspoor niet mogelijk is terwijl op Zevenhuis alles kan.

Overspoor is moeilijk bereikbaar, dit moet toekomstbestendig gemaakt worden. De huidige situatie is ook verkeersonveilig. Het plan ligt er maar er is geen geld.

De Raad is niet op de hoogte van het plan. Ramon stuurt het plan door naar Marja, die het via de griffie naar de raadsleden stuurt.

  1. Dag van de Ondernemer

Vrijdag 17 november a.s. is de Dag van de Ondernemer. In het gemeentehuis wordt een ondernemersontbijt georganiseerd. De uitnodiging volgt, meld je aan!

  1. Rondvraag

Gerda Kaarsemaker is namens de MEVO betrokken bij de centrumgroep Medemblik. Hierin zijn diverse groepen vertegenwoordigd en het resultaat is positief. Veel zaken wordt op vrijwilligersbasis opgepakt. MEVO is voorstander om voor de toekomst een centrummanager aan te stellen. Oproep aan de raadsleden om hierover positief te zijn.

5 januari 2018 is de OFM Nieuwjaarsreceptie.

  1. Brainstormsessie met thema ‘Duurzaamheid en ondernemen’

Op de Dag van de Duurzaamheid heeft de OFM samen met de fractievoorzitters van D66, VVD, Gemeentebelangen en BAM in haar periodieke overleg gebrainstormd over de toepassingen van Duurzaamheid binnen de gemeente. Aan bod kwamen o.a. Duurzaam Ondernemen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en Duurzaam Besturen. Het belang van beiden werd over en weer benadrukt. Zoals beloofd de definities: Duurzaam besturen: (ook wel ethisch besturen genoemd) houdt een vorm van besturen in, waarin expliciet aandacht wordt gegeven aan milieutechnische en sociale gevolgen van beslissingen en uitgaven. De P van prijs is bij duurzame bestuurders niet het enige criterium dat geldt. Bij duurzame beslissingen wordt ook nagedacht over de gevolgen van deze beslissing in de toekomst. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of Duurzaam Ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet); de triple P-benadering.

  1. Sluiting

Ramon Stoffer bedankt alle aanwezigen voor haar/zijn inbreng. Jammer dat de partijen die vooraan staan met duurzaamheid niet aanwezig zijn, deze inbreng is gemist.

De bijeenkomst wordt om 21.30 uur afgesloten.

Bij ons aangesloten

Alle leden