Speerpunten

Speerpunten van de OFM

Inleiding

Het bedrijfsleven hecht een groot belang aan een gezond ondernemersklimaat. Zij wil dit in een goede samenwerking tussen gemeente en de
ondernemersverenigingen uitwerken. Om hier richting aan te geven hebben de ondernemersverenigingen uit de betrokken gemeente zich verenigd in de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM). Door de OFM is deze speerpuntennotitie opgesteld, die als richtlijn zal dienen voor de economische koers van de gemeente.
Gezamenlijk werken we zo aan het verder versterken van ondernemerschap en daarmee een gezonde toekomst voor ondernemers binnen Medemblik! Het moet voor ondernemers aantrekkelijk zijn en blijven om zich in deze en onze gemeente te vestigen

 

Versie mei 2021

 • Regionaal

  1. De 7 West-Friese regiogemeenten hebben bestuurlijk de ambitie uitgesproken in het Pact van West-Friesland (7.1)om één van de meest aantrekkelijke regio’s van Nederland te worden. De OFM steunt het uitvoeringsprogramma dat de naleving van de onderstaande speerpunten faciliteert.
  2. De samenwerking met de WBG en het versterken van elkaar in beleidsontwikkeling en uitvoering is goed van de grond gekomen en zal verder worden versterkt en benut.
  3. Belangrijk is om gezamenlijk goed in te spelen op lastige en vervelende invloeden zoals Covid-19 en CO2 beperkingen en de ondernemers hierin zoveel mogelijk support te geven.
 • Toerisme, horeca en recreatie (THR)

  Algemeen:

  • Bezoekers denken niet in gemeentegrenzen.
  • We werken vooral vanuit de custumor journey gedachte → vindbaar zijn, verleiden, gastvrijheid en terugkomen of anderen verleiden om te komen.
  • (Water) Recreatie: de gemeente pakt recreatie vraagstukken in samenwerking met het Recreatieschap West-Friesland op.
  • Horeca: vertegenwoordigd in Centrumgroep Medemblik en Toeristisch Platform Medemblik en Stichting Westfriese Tafel.
  • Cultuurhistorie: binnen de gemeente is cultuurhistorie belegd binnen de afdeling Maatschappelijk Beleid.

  Versterking samenwerking (toeristische) ondernemers bij toeristische marketing
  Op dit moment werkt gemeente Medemblik samen met (toeristische) ondernemers aan de versterking van gebiedsmarketing en promotie. Dit organiseert de gemeente op lokaal, regionaal (Westfries) en bovenregionaal niveau (Noord-Holland Noord). De OFM steunt de initiatieven waarbij de samen werking tussen de ondernemers in deze sector meer intensief met elkaar samen werken, hetgeen ten goede komt aan de regio en de gemeente Medemblik in het bijzonder. Van belang hierbij is ook initiatieven buiten de kern Medemblik hier bij te betrekken.

  Lokaal:

  • de gemeente huurt sinds 2016 een aanjager/coördinator toeristische marketing en positionering in voor het samenbrengen en verbinden van toeristische ondernemers ten behoeve van toeristische marketing. Deze taak wordt nu door Anja Ippel ingevuld, die de toeristische ondernemers naar verwachting zal faciliteren ter stimulering van toerisme;
  • Het TPM stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma toeristische marketing op. Dit programma wordt vastgesteld door het college. Het budget van het uitvoeringsprogramma is gemeentelijk budget. De OFM ziet graag dat toerisme in Medemblik een gestructureerd onderdeel van de OFM en het ondernemersbeleid wordt en dat de middelen die van uit de overheid hiervoor beschikbaar zijn voor een deel hiervoor worden ingezet. De mogelijkheid wordt onderzocht of dit via een aparte entiteit (stichting of coöperatie)kan worden opgezet en dat de gelden via het Ondernemersfonds kunnen worden verworven.

  Regionaal:

  • Eén van de activiteiten is het aanstellen van een Toeristisch Coördinator West-Friesland (TCWF). DE TCWF heeft de opdracht om samen met ondernemers toeristische producten te ontwikkelen om West-Friesland toeristisch op de kaart te zetten. Zijn opdracht hierbij is dit te organiseren met inzet en bijdrage vanuit de ondernemers zelf. Deze rol wordt vervuld door Michel Bakelaar. Hij heeft samen met ondernemers drie programma’s ontwikkeld op basis van de verhaallijnen van het NBTC: Goudkust, West-Friesland Culinair en Waterrijk;

  Bovenregionaal:

  • Voor de toeristische marketing van Medemblik werken we als Westfriese gemeenten samen met Destinatie Marketing Organisatie Holland boven Amsterdam. (HbA). HbA wordt gefinancierd door overheidsgeld, maar heeft ook een taakstelling om budget uit de markt (ondernemers) te halen voor het uitvoeren van haar taken en activiteiten.
 • Bedrijventerreinen

  Voldoende aanbod bedrijventerrein van voldoende kwaliteit is van groot belang voor de ontwikkelingskansen voor het bedrijfsleven. De ruimte voor startende ondernemers en dorps gebonden ondernemers moet niet uit het oog verloren worden. Dit vraagt om:

  • De samenwerking van ondernemers op de bedrijventerreinen stimuleren om tot goedkopere inkoop te komen en gezamenlijke voorzieningen pakket betaalbaar te houden.
  • Duurzaamheid en klimaatverandering moeten integraal aandacht krijgen van de bedrijven. De verduurzaming van de bedrijventerreinen is daarom een belangrijk doel. Alle daken eerst vol met zonnepanelen. Warmtebronnen gebruik stimuleren.
   Het zorgt voor een beter milieu door zorgvuldig gebruik van de schaarse energie bronnen, waar bij gebruik van fossiele bronnen moet worden afgebouwd en een handelsplatvorm voor uitruilen van energie tot stand moet komen. Steun aan innovatie voor opslag (waterstof) en hergebruik. Daarnaast meer groen in bestemmingsplannen, meer watercompensatie, oplaadpunten, warmteopslag, verduurzamen van bestaand onroerend goed.
  • Flexibelere kijk van gemeente naar transformatie van bestaande panden. Aantrekkingskracht per bedrijventerrein bepalen voor ondernemers van buitenaf. Sterke punten benadrukken, promotie ervan.
  • Gemeentelijke service aan ondernemers stimuleren en bedrijvenloket ondersteunen.
  • Zolang er meer terrein beschikbaar is dan nodig, aandacht besteden aan het goed interessant houden van de bestaande bedrijventerreinen voor vestiging van bedrijven.
  • Ontwikkeling bedrijventerreinen en vitaal houden.
  • Preventieve maatregelen voor veiligheid en sociale controle verbeteren. Regelmatig toezicht door de gemeente op de openbare ruimte.
  • Aanleg voorzieningen die de mobiliteit veilig en verantwoord maken en houden.
  • Bedrijven terreinen ontwikkelen voor bedrijvigheid en niet voor bewoning. Voor short stay arbeidsmigranten een menswaardige huisvesting realiseren buiten de bedrijven terreinen. Als arbeidsmigranten al op de bedrijventerreinen worden gehuisvest dan alleen bij het bedrijf waar ze voor werken en onder toezicht van de bedrijfseigenaar / manager.
  • Daar waar grond aankopen mogelijk en nodig zijn t.b.v. uitbreiding van bedrijventerreinen met grond eigenaren tot afspraken/aankoop komen.
  • Het optimaliseren van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen; bijvoorbeeld ontsluiting Overspoor. Aandacht voor revitalisering en opwaardering (BIZ) van de bestaande bedrijventerreinen alsmede Parkmanagement, parkeerbeleid en uitstraling.
 • Bereikbaarheid en infrastructuur

  Om goed te kunnen ondernemen is een goede bereikbaarheid van groot belang. Een goede bereikbaarheid draagt daarnaast bij aan de aantrekkelijkheid voor bewoners en kan de veiligheid verhogen. Dit vraagt om:

  • Stimulering glasvezel aanleg.
  • Doortrekken van de N240, de Markerwaardweg naar de Medemblikkerweg ten behoeve van de bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren en een betere ontsluiting van Hollands Kroon voor het landbouwverkeer (en dus minder landbouwverkeer in Opperdoes).
  • De verbinding met Lelystad vanuit West-Friesland moet aandacht krijgen als 2de belangrijke aansluiting met de rest van Nederland en de toekomstige vluchthaven Lelystad.
  • Ook daar waar verkeersknelpunten ontstaan door grote distributie bedrijven met bevoorradingslijnen zal ingezet worden op vergroting van de verkeersopname capaciteit.
  • Ontsluiting Overspoor – A7.
  • De gemeente Medemblik als vestigingsplaats voor bedrijven aantrekkelijk maken vanwege de mogelijkheden van het vrij en kosteloos kunnen parkeren (ook voor de bereikbaarheid detailhandel).
 • Detailhandel

  Voor het behoud van de leefbaarheid is het van belang dat voorzieningen in de
  kernen behouden blijven. Dit vraagt om:

  • Onderhouden en verder ontwikkelen centrumvisie en het hierbij adviseren voor de aantrekkelijke vestiging van detailhandel en sfeer verhoging voor stimulering bezoek bevolking.
  • Meer flexibiliteit binnen de bestemmingen in de kernen, zodat nieuwe initiatieven
   ruimte geboden wordt zonder lange en ingewikkelde procedures.
  • Tegengaan leegstand winkels dorpskernen door oprichten en inrichten databank.
  • Zuinig zijn op bestaande hoofdstructuur en aantrekkelijkheid vergroten.
  • Instellen van centrummanagement voor hoofdkernen.
  • Verhogen lokale bestedingen.
  • Behoud van basisvoorzieningen in kleinere kernen.
  • Beperken mogelijke leegstand en effecten hiervan.
  • Faciliteren van dynamiek in de markt.
  • Bevorderen van innovatie.
 • Agribusiness

  Als grote plattelandsgemeente is Agribusiness een belangrijke sector, die ook weer kansen biedt voor het overige bedrijfsleven. Dit vraagt om:

  • Ruimte voor duurzaamheid en technologie;
  • Duidelijke regels o.a. voor milieu. Uniforme regelgeving voor West-Friesland en het liefst Noord-Holland Noord;
  • Voldoende ruimte voor de verdere ontwikkeling van de Agribusiness. Gemeenten moeten in hun ruimtelijk beleid rekening houden met de noodzakelijke schaalvergroting binnen dit cluster;
  • Stimulering van vestiging en ontwikkeling Agribusiness ondersteunende bedrijven. Denk hierbij aan machine en onderhoud leverende bedrijven. Dit moet zoveel mogelijk vanuit West-Friesland kunnen worden geleverd i.p.v. bedrijven bijvoorbeeld uit het Westland;
  • Aandacht voor de visie LTO Noord bij het aanpassen van een bestemmingsplan buitengebied. LTO is altijd bereid om de visie toe te lichten.
 • Gemeente  

  Belangrijk is het vergroten van de politieke belangstelling bij ondernemers en visa versa. Ook moet de OFM tijdig informatie over ontwikkelingen die ondernemers en bedrijven raken ontvangen en zo nodig een OFM standpunt kenbaar worden gemaakt en gedeeld. Onderzocht wordt of inzet van promotie films, rondleidingen op bedrijventerreinen of zelf een OFM Lobbyist kan bijdragen om dit punt significant te verbeteren. Goed overleg en een goede relatie tussen gemeente en ondernemers blijft daarnaast van groot belang voor economische groei. Door een uitgekiende overlegstructuur is de OFM en de gemeente in staat dit overleg optimaal uit te voeren. De volgende structuur is hierbij afgesproken:

  • Twee keer per jaar heeft het dagelijks bestuur (DB) van de OFM overleg met B&W. De agenda hiervoor wordt door gezamenlijke input opgesteld en zorgt voor een goede kennis van elkaars wensen en ideeën;
  • Twee keer per jaar heeft het dagelijks bestuur (DB) van de OFM overleg met de politiek. De agenda hiervoor wordt door gezamenlijke input opgesteld en zorgt voor een goede kennis van elkaars wensen en ideeën. Deze agenda heeft veel raakvlakken met het bovenstaande overleg en zorgt hierdoor voor voldoende kennis bij de politiek over de ondernemerswensen. Tevens kan de politiek hierdoor inspelen op de behoefte van de ondernemers;
  • Eén keer per jaar heeft een afvaardiging van de OFM overleg met de uitvoerende ambtenaren op het gebied van onze speerpunten, mits er zaken zijn die overleg vragen. De agenda hiervoor wordt door gezamenlijke input opgesteld en zorgt voor een goede kennis van elkaars wensen en ideeën. Hierdoor kan de samenwerking worden geoptimaliseerd, duidelijkheid worden verschaft zowel vanuit de gemeente als vanuit de OFM, en kunnen eventuele knelpunten snel worden weggenomen. Tevens kunnen partijen hier samenwerken op het gebied van bijeenkomsten voor en door ondernemers.

  Verder zet de OFM zich in voor:

  • Een zichtbare en blijvende inzet op vermindering van administratieve lasten voor ondernemers en een eenduidige lijn voor leges en tarieven;
  • Marktconforme grondprijzen hanteren voor bedrijven om deze naar de gemeente te trekken;
  • Controle op uitvoering nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid binnen de grenzen van de wet;
  • Terugkoppeling regionale samenwerking;
  • Ondernemersfonds: De OFM streeft ernaar het Ondernemersfonds (OF), dat in een stichting is ondergebracht, verder door te ontwikkelen. Graag denkt de OFM mee met de raad op welke wijze het huidige OF kan worden verbeterd en vergroot. Veel omliggende gemeenten hebben momenteel een veelvoud beschikbaar van het OF van Medemblik. Hierdoor kan een oneerlijke concurrentie positie ontstaan voor ondernemers binnen de gemeentegrenzen. De OFM wil het huidige Ondernemersfonds verder vergroten ook om structurele collectieve ondernemerszaken te financieren.
 • Beschikbare arbeid en aantrekken ondernemers

  Voor het bedrijfsleven in Medemblik is het van groot belang dat vraag en aanbod van arbeid goed op elkaar zijn afgestemd. Vooral het verkrijgen van technisch geschoold personeel kan de komende jaren een probleem worden gezien de grote uitstroom van gepensioneerde werknemers in onder andere de bouwsector. Ook dit is medebepalend dat ondernemers zich in de gemeente willen gaan vestigen.
  Het kunnen blijven aantrekken van passende medewerkers, zowel hooggeschoold, technisch en lager opgeleid (zie de sub speerpunten hieronder) Daar waarbij werkgevers en werknemers elkaar kunnen vinden wordt goed op de inzet van arbeid ingespeeld. Denk hierbij aan de samenwerking met WerkSaam Westfriesland.

  Sub speerpunt – wonen
  Een aantrekkelijk woonklimaat draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente als werkomgeving en visa versa. Om de aantrekkingskracht van de gemeente te verhogen is een gezonde, aantrekkelijke woningmarkt van belang. Er is een uitgebreide regionale woonvisie opgesteld. De OFM pleit voor een regelmatige update van deze woonvisie. de woningmarkt is flink in beweging waardoor aanpassingen met regelmaat noodzakelijk zijn.

  ▪ Actief inzetten door de gemeente voor wijzigingen in de diverse bestemmingsplannen om consumenten en bedrijven tegemoet te komen. Denk hierbij aan:
  – Afwijken van bestemmingen waar mogelijk/ nodig
  – Coulante opstelling m.b.t. aanpassingen bouwvlak en/of oriëntatie
  – Huisvesting van arbeidsmigranten buiten de bedrijventerreinen en de kernen. Waar mogelijk bij agrariërs op het erf
  – Beleid t.a.v. de huisvesting en opvang van seizoenarbeiders en inzet van vluchtelingen / verblijf statushouders zowel binnen als buiten de kernen in overleg het bedrijfsleven. Duidelijk uitgewerkt beleid tussen de gemeente en vertegenwoordiging bedrijfsleven. Tevens uniform beleid tussen de gemeenten bewerkstelligen. Het maximum aantal seizoenarbeiders per bedrijf
  mee laten bewegen met de verbeterde mogelijkheden voor fatsoenlijke leefklimaat. Voor de huisvesting van buitenlandse werknemers zou er in onze regio uniform beleid uitgevoerd moeten worden. In dit kader steun aan het WBG initiatief “groenwijk”
  – Actieve inzet vanuit de gemeente bij de provincie om het aantal nieuw te bouwen woningen fors te verhogen
  – Slim omgaan met de 7 vergunningen per jaar voor nieuwe woningen en deze mogelijkheden per 1 uit te geven. Ook voor projecten voor gezinnen. De huidige regeling probeert mode verschijnselen te faciliteren, zoals tiny houses, levensloop bestendigheid en andere onzin.

  ▪ Een sterkere Kop van Noord-Holland in samenwerking met Pact 7.1 en Hollands Kroon
  Hoe kunnen de gemeentes in de kop van Noord-Holland de focus vanuit de provincie naar zich toe halen? De gedeputeerde is naar verluid voornamelijk gefocust op de Randstad. Waarom? Door telkens uit te spreken dat de Noord-kop vergrijst en in de toekomst een verplaatsing naar de Randstad volgt roep je dit over jezelf af! Door de focus niet naar de Noord-kop te richten zal groei en ontwikkeling achter blijven, waardoor de vitaliteit van dit gebied zal teruglopen.
  Als er niet voldoende voorzieningen zijn, als opleidingen niet gevolgd kunnen worden en werkgelegenheid hier niet meer is zal dit inderdaad een nadelig effect hebben op het vestigingsklimaat.

  Sub speerpunten – scholing en opleiding
  • Zorgen voor voldoende stagemogelijkheden voor leerlingen van technische en agrarische opleidingen. Het aanbod aan technisch en agrarisch personeel moet op peil gehouden worden om de uitstroom van gepensioneerde werknemers in bijvoorbeeld de bouwsector op te vangen. Een intensieve samenwerking tussen ROC, InHolland, Greenport NHN, Seedvalley en bedrijfsleven is hierbij van grote waarde;
  • Huidige scholingsmogelijkheden kern Medemblik behouden en uitbreiden en streven naar een volwaardig en kwalitatief middelbaar onderwijs binnen de gemeente;
  • Uitwerking scholing- en opleidingsbeleid voor West-Friesland, meenemen in regionale samenwerking.
  • Tevens van belang om te kijken naar de aansluiting met het Primair Onderwijs. Ook hier zouden de kinderen al kennis kunnen/ moeten maken met technisch en agrarisch onderwijs. Spelenderwijs de mogelijkheden verkennen. Hier zijn vele mogelijkheden voor en hierin zou een samenwerking tussen onderwijs en OFM kunnen ontstaan. Landelijk is er het Techniek Pact, hier zouden wij in Medemblik aansluiting bij kunnen vinden. Voorschools en primair onderwijs moet meer met elkaar in contact komen, om de werknemer van de toekomst, nu correct op te leiden en uit te rustten met kennis op deze vakgebieden. In de Lokaal Educatieve
  Agenda, is ook aandacht gevraagd voor techniek in het basisonderwijs.
  • Het aanpakken van laaggeletterdheid: De gemeenten willen heel graag met het bedrijfsleven in gesprek blijven over de rol die zij kunnen vervullen in de aanpak van laaggeletterdheid bij medewerkers. De gemeente en vanuit het West-Fries Bondgenootschap tegen Laaggeletterdheid kunnen hier op veel vlakken in faciliteren. Het kan het bedrijfsleven winst opleveren wanneer ze ervoor zorgen dat het taalniveau bij medewerkers goed is.

Bij ons aangesloten

Alle leden