Overleg met het college gemeente Medemblik op 8 april 2021

Alle nieuwsberichten

Op donderdag 8 april 2021 heeft het bestuur van de OFM een digitaal overleg gehad met het college van gemeente Medemblik.

U treft hierbij het verslag aan.

Aanwezig:

Namens OFM;
Frits Meester, Gerda Kaarsemaker en Marja Beets

Namens Gemeente Medemblik;
Wethouder Nederpelt, wethouder Kuipers, wethouder Joset Fit, burgemeester Streng en Richelle Baltus

1. Opening en welkom
Frits Meester heet iedereen welkom bij deze digitale vergadering en opent het overleg.
Meegedeeld wordt dat tijdens het overleg met de fractievoorzitters uitgebreid is gesproken over het nut van de vergaderingen. Oorzaak hiervan was dat 3 fracties aangegeven hebben geen overleg te willen hebben met de ondernemers. Conclusie is dat de overige partijen wel
positief zijn over het overleg. De wens is wel uitgesproken dat ook de ambtenaren hierbij weer aansluiten.

2. Verslag vorige vergadering
Op pagina 2, onder punt 5 2e alinea staat horecaondernemers dit moet zijn horecavestigingen.
Het verslag van 22 oktober 2020 wordt hierna goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst:
– Tijdens het overleg met de fractievoorzitters is afgesproken dat Hans Boukens en raadslid Jack Stam overleg houden over het plan afslag bedrijventerrein A7 West. Ook zal dit afgestemd worden met Hendrik Buwalda. Vanuit het college is begrip voor het plan, maar op dit moment is het niet realistisch.
– Richelle gaat bij Hendrik Buwalda informeren wanneer het tekenmoment van het convenant wordt gepland. Dit is wel afhankelijk van de versoepelingen.
– Voor de overdracht Bergermeer is een projectleider aangesteld.

3. Mededelingen
➢ Gemeente heeft lobby gestart gelden te verkrijgen voor de Bruine Vloot, dit is gekoppeld aan Medemblik, Hoorn en Enkhuizen. Belangrijk vanuit toeristisch oogpunt.
➢ Het concept beleidsplan Verblijfsrecreatie wordt eind april in het college behandeld. Tijdens het OFM overleg op 19 mei a.s. wordt hierop een toelichting gegeven vanuit de gemeente.
➢ Anja Ippel is de nieuwe toeristische coördinator (was Maaike Steltenpool). De vorm wordt in overleg met het Toeristisch Platform aangepast. Gemeld wordt dat gesproken is om aan te sluiten bij de OFM. Dit is bekend en het college staat hier positief tegenover, goed om hen hierbij te betrekken. Besluit ligt bij het Toeristisch Platform. Frits gaat kennismaken met Anja en zal dit ook bespreken.Pagina 2 van 4
➢ Belangrijk is dat de ondernemers regelmatig kijken naar de Corona regelingen. Deze worden regelmatig aangepast / verruimd. Dit wordt ook in de nieuwsbrief van de gemeente kenbaar gemaakt.
➢ De visie voor de verblijfsrecreatie Taskforce is opgesteld. Doel is een sterke verbetering van de recreatieparken door het maken van scans. Gekeken wordt wat er speelt en waar de ondernemers ondersteund kunnen worden met plannen en kansen.
➢ De kustvisie wordt opgesteld, waarvoor de kustweken zijn georganiseerd. Veel betrokkenen hebben hun beeld en wensen kenbaar gemaakt. Het doel is om de kust nog meer aantrekkelijk te maken.
➢ Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van de NOW regeling. Enkele ondernemers moeten echter nu terugbetalen. Gemeente is bezig met het Ontwikkelingsbedrijf NHN en het Economische Forum een brief op te stellen richting Den Haag. De reden is namelijk
niet altijd terecht, zo moeten musea terugbetalen omdat zij ook een bijdrage krijgen van de gemeente. Verzoek aan de ondernemers ook andere soortgelijke voorbeelden te melden bij Daniël van Delden. Gemeld wordt dat de Wereldwinkel overal buiten valt, doordat zij gebruik maken van vrijwilligers, maar de vaste lasten gaan wel door. Er is hulp gevraagd aan de gemeente, maar nog geen terugkoppeling ontvangen. Richelle neemt dit op met Hendrik.
➢ Het bestuur BWFO heeft ingestemd met een zonneweide aan de rand van het WFO terrein. Zorg is nu, de mogelijkheden tot uitbreiding van het terrein voor de ondernemers. Belangrijk dat we de ondernemers c.q. bedrijven in onze gemeente behouden. Hessing gaat weg en krijgt veel gelden vanuit gemeente Limburg om zich daar te gaan vestigen. Deze gelden worden verkregen vanuit de ROM. Noord-Holland is
druk bezig om zich hierbij aan te sluiten. Medemblik is positief, maar alle gemeentes moeten meedoen.
➢ Burgemeester Streng heeft vanavond overleg met de diverse partijen over de ontsluiting Winkelhart Zwaagdijk. Er is beweging, hopen weer stappen te kunnen maken.
➢ Door subsidies van de provincie en bijdragen vanuit de 7 West-Friese gemeentes wordt een nieuwe stichting opgericht; Stichting Energie Neutrale Bedrijventerreinen. Daaronder komen twee BV’s: het Duurzaamheidsloket en het Uitvoeringsloket. Alle ondernemers kunnen bij het Duurzaamheidsloket onafhankelijk advies en ondersteuning krijgen over verduurzaming.
➢ Op het WFO terrein gaan 6 grote bedrijven collectief een plan maken voor verduurzaming op dit terrein gericht op opslag energie. Hopen dat kleinere ondernemingen hierdoor ook aanhaken. Vanuit de provincie is hiervoor subsidie ontvangen.

4. COVID-19 ontwikkelingen
Brief MEVO en Horeca; de nood is hoog bij de detailhandel en horeca. De brieven zijn ontvangen en ter harte genomen. In het burgemeestersoverleg wordt steeds gelobbyd voor de ondernemers. De overheid bepaald. In april/mei worden grotere pilots
georganiseerd met ca. 10.000 personen. Binnenkort komen er meer versoepelingen. Aangegeven wordt dat voor evenementen gekeken wordt van buiten naar binnen, van klein naar groot. Met de horeca is afzonderlijk overleg. Aan de MEVO wordt nog een
terugkoppeling gestuurd.

5. Ondernemersfonds
Er zijn veel aanvragen ontvangen en toegekend, maar vanwege Corona zijn enkele aanvragen niet doorgegaan. Deze periode is gewerkt om het Ondernemersfonds meer bekend te maken, meer structuur en een nieuwe website.
Doel is geen reserves op te bouwen, maar vanwege Corona zijn niet alle gelden uitgegeven in 2020. Verwacht wordt dat na de versoepelingen veel nieuwe aanvragen worden ingediend.
Eind 2021 wordt de evaluatie Ondernemersfonds ingepland met de Raad.

6. Woningbouw en regelgeving
Gevraagd wordt naar de plannen voor woningbouw binnen onze gemeente. Gemeld wordt dat de prioritering uitgebreid is besproken met de Raad. De inhoudelijke plannen zijn in te zien bij de raadstukken. Prioriteit is bepaald op duurzame bouw. Er wordt een nieuwe omgevingswet opgesteld. De wettelijke eisen moeten nog worden door gelopen. Tevens wordt gemeld dat de Raad de motie heeft aangenomen dat bij nieuwbouw beperkingen worden opgelegd over zelfbewoningsplicht. Belangrijk om huisvesting arbeidsmigranten tegen te gaan. Dit wordt nu verder uitgewerkt.

7. Economische Uitvoeringsprogramma Medemblik
De genoemde acties zijn een continue proces. Gemist worden de meer taakstellende doelstellingen van het actieprogramma.
Aangegeven wordt dat in het programma de hoofdlijnen zijn vermeld, hieronder zijn beleidsstukken gemaakt. Frits wil de doelstellingen graag inzien. Richelle pakt dit verder op.

8. Aantrekkelijkheid gemeente voor ondernemers:
Wat is er gedaan? Wat gaan jullie doen?
De OFM maakt een promotiefilm over waarom ondernemers belangrijk zijn voor de gemeente en waarom het belangrijk is dat ondernemers zitting moeten hebben in de politiek. Aandachtspunt is wel dat het voor raadsleden is het algemeen belang moeten behartigen, soms moet een afweging gemaakt worden.
Daarnaast zullen redactionele artikelen gemaakt en geplaatst worden in de kranten en magazines over het ondernemerschap in onze gemeente.
Door de gemeente worden politieke avonden belegd om inwoners te enthousiasmeren voor de politiek; planning eind mei/begin juni. Belangrijk dat alle groepen, sectoren vertegenwoordigd zijn. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit ook naar de OFM verstuurd
om de leden te informeren.

9. Rondvraag
Hendrik Buwalda is tijdelijk onze bedrijfscontactfunctionaris. Gemeld wordt dat zijn contract verlengd is tot september 2021 en de procedure voor de invulling van de functie is weer opgestart.

10.Sluiting
Frits Meester bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit om 14.20 uur de digitale vergadering

Bij ons aangesloten

Alle leden