Overleg met de wethouders gemeente Medemblik op 26 mei 2020

Alle nieuwsberichten

Op dinsdag 26 mei jl. heeft het bestuur van de OFM overleg gehad met de wethouders van gemeente Medemblik. U treft hierbij het verslag aan.

Aanwezig:     

Namens OFM;
Frits Meester, Gerda Kaarsemaker, Peter Koomen, Ramon Stoffer, Mike Olthoff,
Hans Boukens en Marja Beets

Namens Gemeente Medemblik;

Burgemeester Frank Streng, wethouder Harry Nederpelt, wethouder Dick Kuipers, wethouder Joset Fit, wethouder Andrea van Langen, Richelle Baltus en Daniël van Delden

 1. Opening en welkom

Frits Meester heet iedereen welkom bij deze digitale vergadering en opent het overleg.

 1. Verslag vorige vergadering

Geïnformeerd wordt naar de s.v.z. van Medemblik aan Zee. Gemeld wordt dat het besluit bij de Raad ligt en deze in juni wordt genomen. Over het parkeerprobleem is in januari jl. een besluit genomen; buitendijks parkeren.

Hierna wordt het verslag van 14 november 2019 ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst:

 1. Huisvesting arbeidsmigranten

In de week van 15 of 22 juni a.s. zal de persconferentie zijn, waarin het Plan grootschalige huisvesting flexibele arbeidskrachten van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) zal worden gepresenteerd. Een belangrijk plan daar de huidige woonomstandigheden van deze werknemers onmenselijk en gevaarlijk zijn. Het plan laat zien hoe het wel kan, ook kan het geld opleveren voor de gemeente. Positief voordeel is dat hierdoor woningen weer vrij komen voor de lokale bevolking en immigranten. De huidige huisvesting van de arbeids-migranten in de kernen heeft een negatieve inslag op de bevolking. Ook de plannen voor huisvesting op bedrijventerreinen kunnen van tafel, dit moeten we niet willen.

De heer Nederpelt merkt op dat zij bezig zijn met nieuw beleid, op dit plan wordt al lang gewacht maar hierover is nog steeds niets bekend. Andere mogelijkheden komen en liggen op tafel. Het realiseren van een groot plan zal moeilijk zijn, ook moet het plan nog langs de Raad. Iedereen moet achter dit plan staan.

Mevrouw Van Langen erkent de problemen in de kernen. Het beleid over de huisvesting bij bedrijven is daarentegen sterk verbeterd.

Geadviseerd wordt het plan af te wachten, de flexibele arbeidskrachten moeten menswaardig behandeld worden. Op dit moment leven en werken mensen te dicht op elkaar op basis van de RIVM regels. Het plan wordt ook gedragen door FNV.

Afgesproken wordt dat na de persconferentie een afspraak hierover gepland zal worden.

 1. Huisvesting starters en senioren

De huisvesting is overall een probleem. De ruimte behoefte voor starters is ook hoog.

Mevrouw Van Langen geeft aan dat de woningmarkt een aandachtspunt is van de Raad. We blijven lobbyen om te bouwen, maar de contingenten zijn bepaald.

Mike Olthoff adviseert ook alert te zijn op vernieuwing in de architectuur en woningbehoefte. Op dit moment wordt er nog steeds gebouwd op de huidige wijze. Starters hebben andere behoefte, de wereld verandert. Niet alleen kijken naar het bestemmingsplan, welstand is belangrijk. Kijk ook naar de herontwikkelingen van gebieden.

Mevrouw Van Langen neemt dit mee als aandachtspunt.

Hierna verlaat mevrouw Fit de vergadering.

De heer Kuipers voegt zich bij de vergadering.

 1. Parkmanagement (PM) – convenant

Door Edwin Roos is een goed convenant opgesteld; complimenten daarvoor. De ondernemers willen een bijdrage van de gemeente voor PM. Hiervoor is een brief aan het college gestuurd met het verzoek voor een afspraak.

Gemeld wordt dat de gemeente op het moment een tekort heeft van 10 mln. In de begroting is een bedrag opgenomen en verwacht wordt dat er geen hogere bijdrage kan worden gedaan. Wellicht kan toch opnieuw een bijdrage gevraagd worden aan het Ondernemersfonds. Het nieuwe Ondernemersfonds zou wellicht toch mogelijkheden hebben voor een structurele bijdrage. Advies is de bijdrage te specificeren met eenmalige en structurele kosten.

Frits Meester pakt dit verder op, evenals de ondertekening van het nieuwe convenant door Mark Noor namens PM, Frits Meester namens OFM en wethouder Nederpelt namens de gemeente.

 1. Verduurzaming bedrijventerreinen – Zonneweide

De WBG is samen met de gemeentes druk bezig met het verduurzamen van de bedrijventerreinen. Het organiseren van betrokkenheid en enthousiasme op het WFO terrein loopt moeizaam en door de Corona crisis lag het stil.

Streven is dat op alle daken zonnepanelen gelegd worden. Langzaamaan wordt het project weer opgepakt.

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe leaseconstructie, waarbij ondernemers kunnen besparen zonder financiering. Het Ontwikkelingsbedrijf is hierbij ook betrokken.

Door een grondeigenaar van het terrein naast het WFO terrein is een aanvraag ingediend voor het realiseren van een Zonneweide. De ondernemers op het WFO terrein zijn niet betrokken bij en niet positief over dit plan. Het is jammer dat door de initiatiefnemers niet meteen het bestuur van BWFO is benaderd zodat direct aan een voor de bedrijven betere invulling is gewerkt met mogelijke invulling van een grondbank. Voorkeur gaat uit om eerst de daken vol te leggen. Daarbij komt dat er geen mogelijkheid meer is voor een extra ontsluiting en uitbreiding voor de bedrijven op dit terrein.

Mevrouw Van Langen is van mening dat de bezwaren van de ondernemers goed in kaart gebracht moeten worden naast de mogelijkheden. Als er uitbreiding gewenst is, kijk waar dit mogelijk is. Zoek samen naar een win-win situatie.

 1. Ontsluiting Winkelhart Zwaagdijk

De heer Streng is verheugd over de afgesloten overeenkomst met de heer Entius. Inmiddels is er ook een matrixbord geplaatst voor de verkeersveiligheid. Er is een projectleider aangesteld om dit plan verder uit te werken.

Het plan is deelbaar. Marja vraagt dit op.

 1. Verkeersveiligheid

De berekening is beoordeeld door Mark Noor en de bevindingen zijn aan Hans Boukens overgedragen om een nieuwe offerte te kunnen opvragen. Verzoek aan de gemeente om op basis van deze gegevens een nieuwe offerte op te vragen. De olieprijzen zijn laag en dit heeft een positieve uitwerking in de aanlegprijs. Het terrein heeft veel potentie, maar deze kansen zijn niet tijdig gezien door de gemeente en wordt inmiddels ingehaald door Zevenhuis. Bedrijvenpark A7 West wil een top terrein zijn. Zijn er financieringsmogelijkheden via HIRB, provincie, Rijksoverheid en gemeentes? Hoe moeten we aan tafel komen met de juiste mensen?

Voorstel is dit plan in een apart overleg te bespreken met de ondernemers en gemeente, waarbij ook een afvaardiging van verkeersveiligheid aanwezig moet zijn. Daniël van Delden gaat dit organiseren.

 1. Ondernemersbelang in de politiek

OFM constateert dan binnen de politiek de ondernemersvertegenwoordiging laag is. Voorstel is de politiek meer te betrekken bij ondernemerszaken, meer uitnodigen op bedrijventerreinen. We willen de problemen, mogelijkheden, voordelen van de ondernemers laten zien; het belang voor de werkgelegenheid voor de inwoners van Medemblik en verdienste voor de gemeente Medemblik.

Er is geen aantrekkingskracht voor ondernemers om in de Raad te gaan en hiervoor gaan we meer aandacht vragen voor en tijdens de aankomende verkiezingen. Dit punt zal onder onze leden benoemd moeten blijven. De Raad moet een afspiegeling zijn van ons allemaal, maar de ondernemers moeten zichzelf wel aanmelden. Daarnaast is het belangrijk dat er duidelijke kaders gesteld worden, raadsleden moeten gemeente breed kijken en alle belangen behartigen. De mens achter de ondernemer is ook belangrijk.

De gemeente wil hierin faciliteren en stelt voor om een cursus te organiseren voor ondernemers over raadsleden.

Aandachtspunt voor de OFM en de gemeente! 

 1. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 1. Sluiting

Frits Meester bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit om 15.15 uur de digitale vergadering.

Bij ons aangesloten

Alle leden