Overleg met de wethouders gemeente Medemblik op 22 oktober 2020

Alle nieuwsberichten

Op donderdag 22 oktober jl. heeft het bestuur van de OFM overleg gehad met de wethouders van gemeente Medemblik. U treft hierbij het verslag aan.

Aanwezig:     

Namens OFM;
Frits Meester, Gerda Kaarsemaker, Ramon Stoffer en Marja Beets

Namens Gemeente Medemblik;

Wethouder Nederpelt, wethouder Kuipers, wethouder Joset Fit,
wethouder Andrea van Langen, Richelle Baltus en Hendrik Buwalda

 1. Opening en welkom

Frits Meester heet iedereen welkom bij deze digitale vergadering en opent het overleg.

 1. Verslag vorige vergadering

Het verslag van 26 mei 2020 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst:

 1. Mededelingen

Dag van de Ondernemer 2020;

Vanwege de COVID-19 ontwikkelingen en verscherpte maatregelen hebben we helaas moeten besluiten de festiviteiten voor de Dag van de Ondernemer te annuleren.

De uitreiking van de Award wordt digitaal gedaan.

Toeristisch Medemblik;

Gemeld wordt dat Maaike Steltenpool bij de OFM vergadering langs is geweest en afgesproken is gezamenlijk te kijken op welke wijze het toerisme gestructureerd kan worden en aan kan sluiten bij de OFM. Frits Meester pakt dit samen met Maaike Steltenpool en Esther Cremers op.

Het toerisme is voor de economie in de gemeente belangrijk, dit geldt ook voor de agrarische sector.

 1. COVID-19 ontwikkelingen

De gemeente is weer gestart met het bellen naar de ondernemers om te vragen hoe het gaat en op welke wijze geholpen kan worden. Start is gemaakt bij de detailhandel, daarna zal contact opgenomen worden met de horeca. Getracht wordt om iedereen te bellen. Dit contact wordt door de ondernemers gewaardeerd, positief dat er moeite wordt gedaan om gehoord te worden.

Ramon Stoffer deelt mee dat het Ondernemersfonds in de aanvraagprocedure ook een COVID aanpassing heeft gedaan door de aanvragen sneller te behandelen. Onlangs is een aanvraag toegekend waarbij 3 pagina’s gratis beschikbaar worden gesteld voor de horeca om afhaalmenu’s te promoten.

 1. Ontwikkelingen Abbekerk – Lambertschaag

Het is stil met de ontwikkelingen van het dorpshuis en de nieuwbouw.

Mevrouw Fit deelt mee dat de ontwikkelingen omtrent het dorpshuis “on hold” zijn gezet vanwege het tekort binnen de gemeente. Na het vaststellen van de begroting kan dit onderwerp weer opgepakt worden.

De heer Kuipers meldt dat de begroting eind deze week openbaar is, vanmiddag wordt de begroting door het college vastgesteld. Na het informeren van de Raad zullen ook diverse stakeholders geïnformeerd worden waaronder ook de voorzitter van de OFM.

Mevrouw Van Langen geeft aan dat de woningbouw in Abbekerk gekoppeld is aan het dorpshuis en daardoor ook is stopgezet. Ook dit zal nu weer worden opgepakt. Er zijn nu 2 horecaondernemers en hiermee zijn onderhandelingen gaande, alles hangt aan elkaar vast. Daarbij houdt de Provinciale Staten de nieuwbouw tegen vanwege een weidevogelgebied, terwijl er geen weidevogels zitten. De provincie vindt het landschap bij Abbekerk mooi en willen dit beschermen. Wordt vervolgd.

 1. Betrokkenheid gemeente bij Wieringerhoek

Gemeente Medemblik probeert aan te haken bij Wieringerhoek, de eerste schetsen zijn niet positief. Het plan is ca. 100 ha groot. Rijkswaterstaat heeft 50 mln. beschikbaar voor ontwikkelingen op het water. Daarnaast loopt het RES traject met windmolens op het IJsselmeer.

De heer Nederpelt meldt dat door de Raad het plan Kor Buitendijk (zonne-eilanden) is omarmd. Dit plan ontziet de agrarische sector. Het is een combinatie van natuur, opwek energie en economie/toerisme. Binnenkort is het plan openbaar.

Er is een convenant met diverse partijen over de kustvisie. Door de gemeente is hierin ook veel geïnvesteerd. Gemeente is aangehaakt bij een bestuurlijk platform IJsselmeer om zodoende ook goed geïnformeerd te worden. Bij de inwoners is er veel onrust en onduidelijkheid. Getracht wordt dat de recreatie geen last krijgt.

RES zal 1e halfjaar 2021 gerealiseerd zijn, Wieringerhoek en het initiatief Buitendijk gaan nog enkele jaren duren.

 1. Huisvesting arbeidsmigranten

Het WBG plan over grootschalige huisvesting flexibele arbeidskrachten is overhandigd aan de voorzitter van Pact 7.1 en door WBG voorzitter Hans Huibers is het plan toegelicht bij het burgemeestersoverleg en VVRE overleg. Op 18 november a.s. wordt het plan ook besproken tijdens het regionaal overleg van de gemeenteraden waarbij Hans Huibers zal inspreken.

Gemeld wordt dat dit geen besloten bijeenkomst is, er kan geluisterd worden. Hoe en wat kan met de griffie afgestemd worden.

 1. Parkmanagement – ondertekening convenant

De aanvraag bij het Ondernemersfonds voor bijdrage PM is toegekend voor een bedrag van € 22.000. De aanvraag hiervoor is in samenspraak gedaan met de parkmanager Pieter Veeter.

Als de bijdrage van de gemeente aan PM formeel bekend is, kan het tekenmoment van het nieuwe convenant ingepland worden. Hendrik Buwalda zal de ondertekening inplannen.

OFM bedankt Edwin Roos voor zijn rol in het opstellen van het convenant.

 1. Bedrijventerreinen

Duurzaamheid;

OFM is bezig subsidie via de provincie te krijgen voor de procesbegeleiding van een start op het WFO terrein, goed collectief aanwezig. Binnenkort wordt een brief naar alle ondernemers op het WFO terrein gestuurd en een duurzaamheidskrant beschikbaar gesteld; elkaar informeren en stimuleren. Daarnaast worden ook de investeringsmogelijkheden bekeken om geld te kunnen besparen.

WBG heeft initiatief genomen samen met alle professionele partijen een handelsplatform in te richten voor de grote bedrijven. Gemeente is een van de betrokken partijen.

Verkeersveiligheid;

Nadat op het WFO terrein ernstige ongelukken zijn geweest, zijn maatregelen genomen. Gemeente is al jaren in overleg met Bergermeer. Wat is de stand van zaken?

De gemeente is bezig om alles over te nemen maar dit hangt samen met veel andere zaken; de weg maar ook de grond daaronder. Er is veel achterstallig onderhoud op dit terrein wat veel gevolgen veroorzaakt. De risico’s moeten goed inzichtelijk zijn.

Afgesproken wordt dat mevrouw Van Langen de OFM (Frits Meester) op de hoogte houdt van de ontwikkelingen.

Kwaliteit;

Verzoek is de bedrijventerreinen in de gemeente vitaal te houden. Het convenant draagt hier aan bij. Op het WFO terrein zijn onlangs camera’s in gebruik genomen, gevolg is dat de problemen zich gaan verplaatsen.

Uit een onderzoek is gebleken dat in West-Friesland te kort industrieterrein beschikbaar is, waardoor het risico groot wordt dat de industrie weg trekt. Gemeente Medemblik moet hierop anticiperen. Op terrein A7 West is nog ruimte voor grote bedrijven, maar dan is het einde in zicht. Er moet goed gekeken worden naar de mogelijkheden om terreinen uit te breiden en ruimte beschikbaar te maken. Zorg dat Medemblik aantrekkelijk blijft voor de ondernemers.

 1. Ondernemersbelang in de politiek

Dit doel komt voort uit het gevoel dat het ondernemersbelang te kort naar voren komt vanuit de politieke belevering. Tjeu Berlijn gaat met ons het gesprek hierover aan. Mark Raat staat ook open voor een gesprek.

Mevrouw Van Langen adviseert een politieke markt te organiseren met ondernemersraden en ondernemersverenigingen. COVID maakt dit wel moeilijk. Probeer alle partijen te benaderen. Het belang is voor ons allen gelijk.

 1. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 1. Sluiting

Frits Meester bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit om 14.30 uur de digitale vergadering.

Bij ons aangesloten

Alle leden