Overleg met de wethouders gemeente Medemblik op 14 november 2019

Alle nieuwsberichten

Op donderdag 14 november jl. heeft het bestuur van de OFM overleg gehad met de wethouders van gemeente Medemblik. U treft hierbij het verslag aan.

Aanwezig:     

Namens OFM;
Frits Meester, Gerda Kaarsemaker, Peter Koomen, Ramon Stoffer en Marja Beets

Namens Gemeente Medemblik;

Wethouder Nederpelt, wethouder Kuipers, wethouder Joset Fit, wethouder Andrea van Langen, Richelle Baltus en Daniël van Delden

 1. Opening en welkom

Frits Meester heet iedereen welkom en opent de vergadering.

 1. Verslag vorige vergadering

Het verslag van 21 maart 2019 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

De actiepunten zijn agendapunten.

 1. Informatie Ontwikkelingen ‘Medemblik aan Zee’

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn diverse zienswijzen ontvangen en die zijn nu in behandeling.

Aandachtspunt is een oplossing voor het parkeerprobleem. Deze problematiek moet eerst opgelost worden, voordat gebouwd kan worden. De ondernemers moeten er zelf ook voor zorgen dat de eigen werknemers de parkeerplaatsen niet bezet houden voor de klanten.
Dit is ook besproken in de MEVO vergadering, maar niet alle ondernemers waren aanwezig. Voorkomen moet worden dat het betaald parkeren wordt.
In januari 2020 zal door de Raad hierover een besluit genomen moeten worden.

 1. Samenwerking tussen gemeente Hollands Kroon – gemeente Medemblik

Het contact met gemeente Hollands Kroon is gestructureerd en geïntensiveerd. Er zijn veel ontwikkelingen en overlast op de grens. Door het overleg zijn bepaalde plannen aangepast. Gemeente Medemblik wordt meer betrokken bij de plannen en er wordt geluisterd naar elkaars standpunt.

Aangegeven wordt dat ook met de 7 Westfriese gemeentes en gemeente Hollands Kroon een gestructureerd overleg gepland gaat worden.

 1. Oplossing (tijdelijke) huisvesting arbeidsmigranten

Ramon Stoffer geeft hierover een toelichting. Samen met de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) is een grootschalig plan gemaakt voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Hierdoor komt de gewone woningmarkt weer beschikbaar voor eigen bevolking en arbeidsmigranten die zich hier willen vestigen. Ook komt er weer rust in de kernen en steden.

Er zijn diverse partijen die hierin willen investeren. WBG is bezig om draagvlak hiervoor te krijgen, en het contingent aan te passen. Rol van de gemeente/gemeentes is om een locatie te faciliteren en kaders vast te stellen.

Belangrijk is dat we verschil maken tussen short stay – grootschalig / mid stay – polenhotel / long stay – woningmarkt.

Hiernaast is het belangrijk dat we arbeidsmigranten blijven verleiden om naar onze regio te komen, ze blijven vaker in eigen land en gaan steeds vaker naar andere landen omdat daar meer verdiend kan worden.

De heer Nederpelt meldt dat er gelden beschikbaar gesteld moet worden om het huidige beleid en het Westlands Model te bekijken. Hiervoor moeten ook afspraken gemaakt worden met de ondernemers, Noord-Holland Noord breed. Provincie pakt dit ook op.

Als gemeente Medemblik kunnen we dit probleem niet alleen oplossen, door alle gemeentes is het probleem inmiddels wel gesignaleerd.

WBG gaat een bijeenkomst organiseren voor de 7 Westfriese gemeentes, gemeente Hollands Kroon en de provincie tijdens het VNG congres. Het grootschalige plan zal dan gepresenteerd worden. In Groningen is een dergelijk complex geweest voor een periode van 4 jaar. Dit complex wordt nu gebruikt door studenten.

De ondernemers zijn enthousiast, de lobby richting de politiek is gaande.

 1. Verduurzaming bedrijventerreinen

Ontwikkelingsbedrijf NHN is druk bezig met promotie om alle bedrijventerreinen te verduurzamen. De eerste stap is een TNO scan te laten uitvoeren, goed middel om alles in kaart te brengen wat er nog moet gebeuren. Met het WFO terrein is hiervoor een start gemaakt. Ondernemers en gemeente werken goed samen.

6a. Afslag A7

Gemeld wordt dat Mark Noor de rekenbestanden van Arcadas ter beoordeling heeft ontvangen. Hierop zal hij een terugkoppeling geven, waarna een offerte gemaakt kan worden. Diverse partijen zullen hiervoor gevraagd worden.

 1. Parkmanagement – convenant

Edwin Roos is ingeschakeld om het convenant op te stellen. Hij gaat hiervoor in overleg met alle stakeholders. Advies aan de OFM is om de financiering van de ondernemersbijdrage te verzorgen via het Ondernemersfonds.

 1. Ontsluiting Winkelhart Zwaagdijk

Er zijn positieve ontwikkelingen over de ontsluiting met de eigenaar. Alle partijen (ondernemers en dorpsraad) zijn geïnformeerd en de eigenaar hoeft alleen nog een handtekening te zetten. Hoop is hoog!

 1. Dag van de Ondernemer

Datum: vrijdag 15 november a.s. | Tijd: 19.30 uur | Locatie: café Van Rooijen, Wervershoof

Helaas komt de Commissaris van de Koning niet.

 1. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 1. Sluiting

Frits Meester bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit om 15.20 uur de vergadering.

 

Bij ons aangesloten

Alle leden