Overleg met de fractievoorzitters gemeente Medemblik op 9 juni 2020

Alle nieuwsberichten

Op dinsdag 9 juni jl. heeft het bestuur van de OFM overleg gehad met de fractievoorzitters van gemeente Medemblik.

U treft hierbij het verslag aan.

Aanwezig:      

Allard Kuin en Peter Venema (AOV), Frits Meester (OVW), Gerda Kaarsemaker (MEVO),  Hans Boukens, Peter Koomen en Ramon Stoffer (OVWN), Henk Vlaming (BWFO), Mike Olthoff (MBG), Niels Entius (Winkelhart Zwaagdijk) en Marja Beets (OFM)

Daniël van Delden en Richelle Baltus

André Meester, Cees Neefjes, Ed Meester, Geert Mos, Gerben Gringhuis, Mark Raat en
Silva Visser

 1. Opening en welkom

Ramon Stoffer heet iedereen welkom en opent de eerste digitale vergadering.

 1. Verslag vorige vergadering

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst:

 1. Mededelingen

De dag van de ondernemer is op vrijdag 20 november a.s. Ook dit jaar wordt een event georganiseerd samen met de gemeente, een positieve avond. Blok de agenda alvast af.

 1. Huisvesting arbeidsmigranten

De persconferentie van het grootschalige plan van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) is op 2 juli a.s. om 14.00 uur. Het plan zal dan overhandigd worden aan de voorzitter van de
7 Westfriese gemeentes, Jan Nieuwenburg.

Doel is dat de flexibele arbeidskrachten een beter en veiligere huisvesting kan worden aangeboden. De huidige huisvesting is slecht en niet corona proof. Een goed moment om het plan nu naar buiten te brengen, wellicht meer draagvlak.

Geïnformeerd wordt of de Raad andere ontwikkelingen zolang vasthouden? Gemeld wordt dat geen nieuwe ontwikkelingen bekend zijn.

 1. Het belang van het WFO-bedrijventerrein voor Medemblik

De voorzitter deelt mee dat ruim 40% van de werkgelegenheid op de industrieterreinen in Medemblik ligt. Ook op en rond het WFO terrein gebeurt veel. Door de voorgenomen ontwikkelingen van een zonneweide op dit terrein komen mogelijkheden tot uitbreiding en een tweede afslag in het geding. Voor de zonneweide is nog geen vergunning aangevraagd, maar er is wel een klankborgroep ingesteld. Door het bestuur BWFO is bezwaar ingediend. Belangrijk dat de raadsleden informatie vragen aan de betreffende ondernemersvereniging op het terrein, nadat een vergunning is aangevraagd. De ondernemers worden te kort gehoord.

Ed Meester geeft aan dat de initiatiefnemer moet zorgen voor voldoende draagvlak.

Geert Mos heeft zitting in de klankbordgroep en hij meldt dat het bestuur BWFO ook uitgenodigd is en aanwezig is geweest. Door de groep wordt beleidsmatig beoordeeld op basis van de overheidsregels, hierna is een conclusie opgesteld en als advies aan het college gegeven. Als bij de klankbordgroep een bezwaar wordt ingediend, betekent dit niet dat het altijd gehonoreerd worden.

Volgens Silva Visser zijn door de raad regels opgesteld dat eerst via de daken verduurzaamt moet worden, daarna mag pas de kostbare grond gebruikt worden. Mark Raat meldt dat de raad dit niet heeft besloten, maar wel had moeten doen. Het is kwalijk dat de grondeigenaar de buren en BWFO niet heeft geïnformeerd.

Aangegeven wordt dat de ondernemers druk bezig zijn om te verduurzamen en nu gaat het een andere kant op, waardoor andere mogelijkheden worden beperkt.

Henk Vlaming is van mening dat Daniel van Delden geïnformeerd moet worden over dergelijke zaken, hij kan ons tijdig op de hoogte brengen. Dit scheelt veel tijd en energie. Wellicht is het een optie om een grondbank te maken.

Om de betrokkenheid voor dit terrein te verhogen, worden binnenkort de raadsleden uitgenodigd voor een bezoek c.q. rondleiding.

 1. Huisvesting starters en senioren

Er moeten oplossingen komen om starters en senioren te huisvesten, er is onvoldoende huizenaanbod voor hen. Belangrijk dat de starters worden behouden in onze gemeente. Aandachtspunt voor de gemeente om hier actiever en flexibeler mee om te gaan. Kijk waar tijdelijke huisvesting voor starters mogelijk is, maak een plan op basis van de vraag. Er moet ruimte gemaakt worden voor starters; betaalbare woningen: rijtjeswoning en/of appartementen.

De Raad heeft zeker aandacht voor starterswoningen, maar het rond krijgen van de exploitatie weegt vaak zwaarder. De regels moeten zeker versoepeld worden. Zodra bekend is hoeveel wij mogen bouwen, dan moet de Raad scherp hierop zijn.

 1. Parkmanagement – convenant

Het convenant voor Medemblik breed is gereed, maar financieel is nog geen overeenstemming. Bijdrage van de gemeente is minder dan gepland, hiervoor zal een aanvraag gedaan worden bij het Ondernemersfonds. Hierna zal een officieel tekenmoment ingepland worden.

In het convenant is een bepaling opgenomen over huisvesting op bedrijventerreinen. Als de huisvesting op Graanmarkt 3 op het WFO terrein doorgaat, zal het bestuur BWFO niet ondertekenen.

 1. Ontsluiting Winkelhart Zwaagdijk

Nog geen nieuws, gewacht wordt op de vorderingen van de gemeente. Het plan is nog niet getest op uitvoerbaarheid, het is niet bekend of het haalbaar is. Alle partijen, ondernemers, omwonende, dorpsraad, gemeente moeten het hierover eens zijn. Daarna zullen pas weer vervolgstappen gemaakt worden. Het duurt weer langer en dat baart ons zorgen. Wat kan de Raad hierin betekenen?

Gerben Gringhuis meldt dat het alternatieve plan bij de gemeente ligt en de initiatiefnemers wachten op een serieuze reactie van de gemeente.

Geert Mos geeft aan dat het plan nog gepresenteerd moet worden aan de politiek, dit is vertraagd door Corona. Waarom nu weer een alternatief plan, waardoor nog meer vertraging wordt opgelopen?

Het plan is gekomen na gesprekken met de omwonenden, maar er is wel aandacht voor het tijdspad van de beoordeling. Het gaat nu om de verkeersveiligheid. Gerben Gringhuis pakt dit verder op en afgesproken wordt dat hij een mail aan Frank Streng gaat sturen en vragen om een voortgangsbericht. Ook zal in de herfstplanning een krediet opgenomen worden voor de voortgangskosten.

 1. Verkeersveiligheid

Hans Boukens heeft enkele maanden geleden overleg gehad met Harry Nederpelt, Andrea van Langen, Tom Beerepoot en Bas de Wit over de afslag A7. De zorgen zijn geuit en gevraagd is alle partijen bij elkaar te krijgen om dit verder te bespreken; provincie, gemeente, hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat. Tot nu toe geen actie. Mark Raat gaat dit oppakken.

Belangrijk is dat er ook financiering geregeld wordt. Het plan staat al jaren op de agenda, in het bedrijventerrein is de laatste jaren niets geïnvesteerd, er moet budget zijn. Daniël van Delden gaat hierover navraag doen bij Frank Streng.

 1. Ondernemersbelang in de politiek

Er is een tekort aan visie bij de gemeente als het gaat om het belang van ondernemerschap in de Gemeente Medemblik. Er moet meer ingespeeld worden op de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen. Dit besef komt als de ondernemers laten zien hoe belangrijk ze zijn voor de economie in onze gemeente. De gelden voor de gemeente worden veelal bijeengebracht door de ondernemers. Echter in de Raad zitten weinig tot geen ondernemers en dat is voor ons een aandachtspunt. Vraag is hoe we dit gezamenlijk kunnen oppakken, samenwerken om een visie te maken.

Uitgangspunt is dat de ondernemers en de politiek bij elkaar gebracht moet worden. De gemeente moet het belang van de ondernemers zien en bij de ondernemers moet bekend worden gemaakt wat er mogelijk is, en onderling de communicatie verbeteren.

Er wordt een update gemaakt van de speerpunten die ook met de Raad zullen worden besproken.

 1. Rondvraag

Henk Vlaming deelt mee dat de Tomatenmarkt op het WFO terrein gebruikt wordt voor langdurig parkeren, waardoor veel overlast, vervuiling is. Men mag wel parkeren maar niet overnachten. Verzoek is handhaven of voorzieningen plaatsen.

Daniël van Delden heeft dit al aandachtspunt, er wordt gezocht naar een oplossing.

 1. Sluiting

Frits Meester bedankt alle aanwezigen voor haar/zijn inbreng en sluit om 21.35 uur de digitale vergadering.

Bij ons aangesloten

Alle leden