Overleg met de fractievoorzitters gemeente Medemblik op 8 oktober 2019

Alle nieuwsberichten

Op dinsdag 8 oktober jl. heeft het bestuur van de OFM overleg gehad met de fractievoorzitters van gemeente Medemblik.

U treft hierbij het verslag aan.

 

Aanwezig:          

Hans Boukens (OVWN), Mike Olthoff en Mark Noor (MBG), Frits Meester (OVW), Henk Vlaming (BWFO), Niels Entius (Winkelhard Zwaagdijk), Allard Kuin (AOV), Arie Schouten (LTO) en Marja Beets (OFM)

Daniël van Delden en Richelle Baltus

Mark Raat, Geert Mos, Anneke van der Geest, André Meester, Luiten Plekker en Ed Meester.

 

  1. Opening en welkom

Frits Meester heet iedereen welkom en opent de vergadering. Afbericht van Peter Koomen, Nellie Bosstad, Gerda Kaarsemaker en Ria Manshanden.

Richelle Baltus is de nieuwe accountmanager gemeente Medemblik en zij stelt zich kort voor.

  1. Verslag vorige vergadering

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst:

moet een volledige calculatie gemaakt worden. De tijd hiervoor ontbreekt bij Mark Noor. Daniël van Delden gaat navraag doen naar de informatie en komt hierop terug bij Mark. Genoemd wordt de opdracht te laten doen door studenten via project Terra Technica.

De raadsleden steunen het plan en in de begroting is een pm post hiervoor opgenomen.

  1. Verduurzaming bedrijventerreinen

De Westfriese Bedrijvengroep (WBG) heeft een project WBGroen voor het verduurzamen van de bedrijventerreinen. Nico Meester wordt door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) hiervoor ingezet. Doel is de terreinen zo neutraal mogelijk te krijgen.

Op Hoorn80 is het een groot succes, ook in Enkhuizen wordt het enthousiast opgepakt. In Wognum en Medemblik is de TNO scan gemaakt. Het collectief is hierbij belangrijk, ervaringen en kennis delen.

Tijdens de ledenvergadering BWFO op 17 oktober worden de ondernemers op dit terrein hierover geïnformeerd en getracht wordt iedereen mee te krijgen.

Hiernaast wordt gekeken de geothermie te gebruiken van Grootslag.
Luiten Plekker vraagt zich af of dit ook een optie is voor het nieuwe zwembad in Wervershoof. Wordt meegenomen door de gemeente.

  1. Plaatsen kleine windmolens

LTO is ook betrokken bij het project WBGroen en voorstel is kleine windmolens, max. 25 meter te plaatsen; duurzame energie opwekken op land, leven van de wind. Arie Schouten zal informatie over de kleine windmolens verspreiden via de OFM aan de raadsleden. Verzoek is deze mogelijkheid positief te bekijken. LTO is geen voorstander van zonnepanelen op weide.

Henk Vlaming voegt hieraan toe dat ieder bedrijf energieneutraal moet zijn en stelt voor een punt te bepalen waar de energie verzameld kan worden.

  1. Parkmanagement – convenant

Het convenant is door Daniël van Delden i.s.m. de parkmanager opgesteld. De meeste punten van het oude convenant zijn gelukt m.u.v. het uitrollen op alle terreinen, en de financiering om te verzelfstandigen. Hiervoor zal een aanvraag gedaan worden bij het Ondernemersfonds.

  1. Ontsluiting Winkelhart Zwaagdijk

Niels Entius, bestuurslid Winkelhart Zwaagdijk stelt zich kort voor.

De ontsluiting van het terrein moet aangepakt worden, de verkeersveiligheid is een belangrijk issue. Hierover is al veel overleg geweest met de gemeente.

Vorige week is een nieuw plan door de gemeente gepresenteerd en daar is positief op gereageerd. Doel is een goede win-win situatie.

De raadsleden zullen hierover binnenkort ook over worden geïnformeerd. We hopen dat de OFM hierin ook wordt meegenomen, gezien en gehoord. De urgentie van de ontsluiting wordt steeds hoger, het is drukker mede door de nieuwe Westfrisiaweg. Het verzoek wordt gedaan aan de Raad omhet plan goed en serieus door te nemen. Er moet iets gebeuren ter verbetering van de ontsluiting en de veiligheid

Gemeld wordt dat niet bekend is of de Raad invloed hierop heeft, maar ze zullen er naar blijven informeren.

  1. Presentatie: Huisvesting (starters)

Door Allard Kuin wordt een presentatie gegeven over de startersmarkt; zie bijlage.

Belangrijk dat er goed gekeken wordt naar het woningbouwprogramma, zorg dat het een aandachtspunt is. Daarnaast moet de provincie meer contingent geven. Ze willen wel bouwen maar niet in onze regio. Hoop is gevestigd op Bas de Wit, die vanuit de VVD in de Staten zit. We moeten zorgen dat de plannen klaar liggen. Gemeente Hollands Kroon en gemeente Lelystad gaan gewoon door.

De WBG heeft een goed gesprek gehad met Theo Meskers, wethouder Hollands Kroon en die wil ook meewerken.

Allard wordt bedankt voor het geven van deze heldere presentatie.

7a. Ruimte voor ruimte

Provincie wil van de Uitvoeringsregeling ruimte voor ruimte af. Er is een rekentool voor ingesteld en het werkt. Arie roept iedereen op om de regeling in tact te houden.

  1. Dag van de Ondernemer – 15 november 2019

De OFM organiseert samen met gemeente Medemblik weer een Ondernemersborrel “Met Erben en Rob naar de Top!” Ook bezig om de Commissaris van de Koning bereid te krijgen om langs te komen en zich voor te stellen.

Locatie: Café Van Rooijen in Wervershoof | Uitnodiging volgt.

  1. Rondvraag

Geert Mos informeert naar de verkeerssituatie WFO. Gemeld wordt dat de telling op de rotonde is gedaan en gebleken is dat er veel verkeer is. De Resultaten zijn neergelegd bij de provincie en gevraagd om een reactie. Doelstelling is de verkeersveiligheid en de doorstroom van hulptroepen.

Ook vraagt hij naar de s.v.z. Graanmarkt 3. Aangegeven wordt dat Kees Schouten een 2e brief heeft rondgestuurd met een naam van een makelaar. De makelaar heeft gebeld dat hij hier niets mee te maken heeft.

De raadsleden hadden opdracht aan de wethouder gegeven om met alle partijen het gesprek aan te gaan. Aangegeven wordt dat er overleg is geweest met de OFM en Harry Nederpelt. De WBG heeft het plan, dat tijdens ons vorig overleg is gepresenteerd door Ramon Stoffer, opgepakt om verder uit te werken voor Westfriesland.
Door gemeente Hoorn is inmiddels ook vastgesteld dat er geen huisvesting wordt toegestaan op Zevenhuis.

  1. Sluiting

Frits Meester bedankt alle aanwezigen voor haar/zijn inbreng en sluit om 21.30 uur de vergadering.

 

Bij ons aangesloten

Alle leden