Overleg met de fractievoorzitters gemeente Medemblik op 7 oktober 2020

Alle nieuwsberichten

Op woensdag 7 oktober jl. heeft het bestuur van de OFM overleg gehad met de fractievoorzitters van gemeente Medemblik.

U treft hierbij het verslag aan.

Aanwezig:      

Frits Meester (OVW), Hans Boukens (BWN), Ramon Stoffer (SOM), Henk Vlaming (BWFO),  Niels Entius (Winkelhart Zwaagdijk), Arie Schouten (LTO – tot 19.45 uur) en  Marja Beets (OFM)

Richelle Baltus

Anneke v.d. Geest, André Meester, Mark Raat, Luiten Plekker, Siva Visser, Tjeu Berlijn,
Ed Meester Siem Zeilemaker en Tom Beuker

 1. Opening en welkom

Frits Meester heet iedereen welkom en opent de digitale vergadering.

 1. Verslag vorige vergadering

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst:

 1. Mededelingen

Arie Schouten merkt op dat de ruimte voor ruimte regeling in een beslissende fase is. Wees bekend met de behoefte. Zorg dat de bestemmingsplannen in de buitengebieden betaalbaar blijven.

Dag van de Ondernemers, 20 november 2020

Vanwege de Corona maatregelen is besloten geen feestavond maar een ondernemersontbijt per club/kern te organiseren. De ondernemer kan zelf besluiten op welke locatie hij aansluit.

De uitreiking van de Award Duurzame Ondernemer in Corona tijd zal digitaal plaatsvinden.

Nadere informatie volgt.

 1. COVID-19 ontwikkelingen

Vanaf het begin van de Corona is door de gemeente een wekelijks overleg georganiseerd. Dit is zeer positief ervaren. Onderling werden we op de hoogte gehouden; het wel en wee bij de ondernemers en de maatregelen van de gemeente. Na de ingezette verbetering is dit gestopt. Vooralsnog is geen behoefte aan herhaling van dit overleg. Navraag zal gedaan worden bij de Horeca of bij hun behoefte tot overleg is, maar vermoeden is dat er nu korte lijnen zijn met de gemeente. Dit is een resultaat van het vorige overleg.

 1. Ontwikkelingen Abbekerk-Lambertschaag

Het is stil met de ontwikkelingen van het dorpshuis en de nieuwbouw. De ondernemersvereniging Abbekerk-Lambertschaag (OVAL) heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven over de ontwikkelingen.

Gemeld wordt dat er veel initiatieven zijn voor woningbouw, maar bij het college wordt hier weinig mee gedaan. Mark Raat neemt dit mee in het gesprek dat hij binnenkort heeft met wethouder Andrea van Langen.

 1. Betrokkenheid gemeente bij Wieringerhoek

De Wieringerhoek is een initiatief van Rijkswaterstaat tussen de kust van Wieringen en Andijk. Geïnformeerd wordt naar de betrokkenheid van de gemeente hierbij.

Gemeld wordt dat de raad hierbij niet direct is betrokken. Zodra informatie hierover binnenkomt zal hierop geageerd worden. In Drenthe loopt een dergelijke kwestie over een windmolenpark, als de uitslag negatief is heeft dit voor alle windmolenparken gevolgen.

Aangegeven wordt dat de CDA een motie heeft ingediend om Wieringerhoek te betrekken bij de RES, waardoor ook meer grip verkregen wordt op Rijkswaterstaat.

Geadviseerd wordt het IJsselmeer, het zoete water te bewaken.

Het standpunt van de OFM is eerst de daken vol te leggen met zonnepanelen, minder zichtbaar, veel resultaat.

Op 8 oktober a.s. is een digitale bijeenkomst over de kustvisie. Iedereen kan meepraten over de plannen voor de kust van Andijk.

 1. Huisvesting arbeidsmigranten

De mening van de OFM is dat er geen grootschalige huisvesting op bedrijventerreinen mag zijn. Belangrijke hierbij is verkeersveiligheid en overlast.

De kwestie over Graanmarkt 3 (WFO terrein) loopt nog steeds. Gemeld wordt dat de raad ook niets meer heeft vernomen van de initiatiefnemer, wij wachten af.

De agrariërs regelen de huisvesting op eigen terrein, dat gaat prima.

De WBG heeft een plan opgesteld voor grootschalige huisvesting flexibele arbeidskrachten en dit is overhandigd aan de voorzitter van het Pact 7.1. Belangrijk dat de politiek een stuk grond aanwijst waar ‘Groenwijk’ gebouwd kan worden. Zo niet, dan zullen de ondernemers zelf een locatie bepalen. We hopen dat de burgemeesters samen met de wethouders naar de Raad met een oplossing komen. Wacht niet op elkaar, vraag naar het plan en een voorstel. We moeten samen tot een goede langdurige oplossing komen. Positief hierbij is dat de verhuurde woningen aan flexibele arbeidskrachten weer terug gegeven kunnen worden aan de woningmarkt.

De raad gaat navraag doen, zal dit punt op de agenda plaatsen. De raad is nog niet geïnformeerd over het plan.

 1. Parkmanagement

Er is een aanvraag ingediend bij de SOM voor een bijdrage PM op alle bedrijventerreinen in Medemblik. De aanvraag is nog in behandeling. Hierna zal een afspraak gemaakt worden voor de ondertekening van het convenant.

 1. Bedrijventerreinen

Nabij het WFO terrein, op het land van Fisher, wordt een zonneweide geplaatst. Hierdoor is de mogelijkheid tot een extra ontsluiting en/of uitbreiding niet meer mogelijk. In de klankbordgroep is dit aangekaart en de ondernemer werkt mee om dit in de toekomst toch te kunnen realiseren. Positief.

André Meester is van mening dat een zonneweide geen toegevoegde waarde heeft voor de RES, dit is een verdienmodel.

Frits Meester deelt mee dat de ondernemers op het WFO terrein worden gemotiveerd en gestimuleerd om daken te voorzien met zonnepanelen. Er zijn subsidiemogelijkheden. Inmiddels wordt ook gewerkt aan een initiatief om energie met elkaar uit te wisselen, goede ontwikkeling.

Op WFO Oost zijn onlangs verkeersongelukken geweest, waarna eindelijk weer strepen en haaientanden zijn geplaatst. Bergermeer is verantwoordelijk maar doet niets. Gemeente moet onveilige situaties voorkomen. Vanuit Hoogkarspel wordt WFO oost gebruikt als sluiproute richting de rotonde. Het terrein is slecht onderhouden. De overname door de gemeente loopt al jaren, maar het geld is belangrijker dan de veiligheid. Anneke van der Geest gaat navraag doen naar het tijdspad hiervan.

Het bestuur BWFO heeft verkeersveiligheid als aandachtspunt op WFO west. Er is onderzoek geweest naar de rotonde en het probleem is erkent. Optie is een turboronde, maar de kosten zijn hoog.

Op 22 oktober a.s. wordt een online sessie georganiseerd over de behoefteraming werklocaties Noord-Holland Noord. Belangrijk is dat er geen nieuwe bedrijventerreinen komen, maar gelden beschikbaar komen voor uitbreiding van de huidige terreinen. We moeten voorkomen dat de grotere bedrijven wegtrekken uit onze regio; werkgelegenheid.

Aandachtspunt is ook het parkeerprobleem van vrachtwagens in Westfriesland. Regelmatig staan er ’s nachts vrachtwagens op het WFO terrein. Parkeren is toegestaan, maar niet overnachten. De gemeente heeft een duidelijk beleid en hierop moet gehandhaafd worden, er zijn ook geen voorzieningen om te overnachten. De vrachtwagens die overnachten hebben niet altijd een connectie met de bedrijven op dat terrein. Belangrijk is dat een oplossing gezocht wordt voor de vrachtwagens om te overnachten, dit is een landelijk probleem.

Voorgesteld wordt te informeren of bij Zevenhuis een parkeerterrein beschikbaar gesteld kan worden. Aangegeven wordt dat dit al besproken is, maar dat dit niet is meegenomen in het plan. Probleem is daar zelfs dat bij het tankstation geen vrachtwagens terecht kunnen. Jammer dat hierover geen overleg is geweest met ondernemers, zij denken anders dan ambtenaren.

 1. Ondernemersbelang in de politiek

OFM is van mening dat het ondernemersbelang in de politiek verhoogd moet worden. Voorstel is een training te geven aan de raadsleden en ondernemers enthousiasmeren om zitting te nemen in de Raad.

Mark Raat deelt mee eerder al kandidaatswerving gedaan te hebben, maar een veel gehoord argument is dat zij zich nergens aan willen verbinden.

De raadsleden hebben meerdere belangen en soms moet er een afweging gedaan worden. De ondernemers zijn wel belangrijk voor de gemeente, genereert veel werkgelegenheid. Toch wordt er weinig tot geen geld in de verbetering van de terreinen gestoken, de veiligheid is een aandachtspunt.

Besloten wordt een presentatie te maken om ondernemers enthousiast te maken om raadslid te worden, laat zien wat het ondernemersbelang is. Ramon pakt dit op.

 1. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 1. Sluiting

Frits Meester bedankt alle aanwezigen voor haar/zijn inbreng en sluit om 21.30 uur de digitale vergadering.

Bij ons aangesloten

Alle leden