Overleg met de fractievoorzitters gemeente Medemblik op 24 maart 2021

Alle nieuwsberichten

Op woensdag 24 maart 2021 heeft het bestuur van de OFM een digitaal overleg gehad met de fractievoorzitters van gemeente Medemblik.

U treft hierbij het verslag aan.

Aanwezig:          

Frits Meester (OVW), Gerda Kaarsemaker (MEVO), Hans Boukens (BWN), Ramon Stoffer (SOM), Henk Vlaming (BWFO), Niels Entius (Winkelhart Zwaagdijk), Arie Schouten (LTO) en Marja Beets (OFM)

Luiten Plekker, Bas Tensen, Ed Meester, Tjeu Berlijn, Silva Visser, André Meester en
Jack Stam

  1. Opening en welkom

Frits Meester heet iedereen welkom en opent de digitale vergadering.

Voorafgaande de vergadering is door Cees Neefjes een mail gestuurd waarin wordt aangegeven geen waarde te zien in dit overleg met de OFM, waarop ook Ria Manshanden instemmend heeft gereageerd. Beiden zijn helaas niet aanwezig om hun standpunt toe te lichten. Frits heeft namens bestuur OFM een reactie gestuurd, welke ook naar de overige fracties ter informatie zal worden gestuurd. Gemeld wordt dat ook Siem Zeilemaker het eens is met het standpunt van Cees Neefjes.

Gevraagd wordt naar de mening van de overige aanwezigen. De anderen zien zeker de meerwaarde van dit overleg, positief, waardevol. Juist nu is het belangrijk goed contact te hebben voor de periode na deze economische crisis. De ondernemers zijn een belangrijk groep, de motor van de economie, maar met andere groepen is ook overleg. Dit overleg is open en eerlijk, kritisch. Er worden nuttige zaken besproken. Opgemerkt wordt wel dat door de fracties geen belofte gedaan kan worden.

Iedereen vindt het jammer dat Cees Neefjes en Ria Manshanden niet aanwezig zijn, beter was het om gelijk de discussie aan te gaan. De fracties zijn nu niet volledig. Het overleg staat al lange tijd gepland. Tweemaal per jaar dit overleg is redelijk, het is goed om elkaars verwachtingen te benoemen.

In vervolg op de mails is door de gemeente besloten dat ook de ambtenaren niet aansluiten bij dit overleg. Luiten Plekker zal Daniël van Delden hierop aanspreken en de meerwaarde van hun aanwezigheid benoemen.

De OFM bestuurders zien ook zeker de meerwaarde van dit overleg. Daarnaast wordt tijdens dit overleg ook verantwoording afgelegd door het Ondernemersfonds. Het is dus belangrijk dat dit overleg blijft.

  1. Verslag vorige vergadering

De plannen voor ontwikkelingen in Abbekerk-Lambertschaag zijn nog niet goedgekeurd. In het najaar wordt weer een nieuwe prioritering gedaan.

Het verslag wordt hierna ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst:

  1. Mededelingen

OFM is samen met BWFO in gesprek met de gemeente, om te komen tot een oplossing voor  de verkeersdrukte in de aan- en afrij-route van het WFO terrein en met name op de rotonde. Dit wordt onder andere ook versterkt door het sluipverkeer vanuit Hoogkarspel. De gemeente Drechterland wil graag samen met de gemeente Medemblik en de vertegenwoordigers van het BWFO inventariseren en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om een oplossing te vinden voor verkeer van en naar Hoogkarspel vanuit het WFO terrein gezien en in aansluiting op de N307. Gemeente Drechterland vindt het daarnaast belangrijk, dat de vaarroute vanuit Hoogkarspel naar Medemblik wordt aangepakt.

Het moet daarnaast mogelijk blijven om het WFO terrein te kunnen uitbreiden om vestiging of uitbreiding van bestaande bedrijven goed te blijven faciliteren.

De zonneweide op het land van Fischer is goedgekeurd met een mogelijkheid voor een ontsluitingsweg.

Tevens is een onderzoek in voorbereiding van een tweede ontsluiting. Vanuit de provincie is geadviseerd om te kijken naar de ontsluiting via de Noorderboekert. Bij het Ondernemersfonds is een aanvraag ingediend voor het haalbaarheidsonderzoek dat belangrijkrijk wordt gesponsord door de provincie.

De rotonde staat op de lijst van de provincie, maar heeft geen prioriteit. Gebleken is wel dat de telling onnodig is gedaan, bij de provincie zijn namelijk de dagelijkse verkeersbewegingen in te zien.

Jack Stam deelt mee dat in de laatste raadsvergadering een motie is ingediend voor hulp aan de ondernemers, gemeente zou coulant moeten zijn naar de ondernemers. Helaas niet gehaald, er zijn al veel regelingen. Advies aan de ondernemers om zelf in gesprek te gaan met de gemeente.

Luiten Plekker deelt mee dat de huisregels voor arbeidsmigranten is vastgesteld en verwacht wordt dat dit binnenkort in de Raad aan de orde komt.

Op het WFO terrein is veel overlast van lang geparkeerde vrachtwagens. Na drie jaar eindelijk NP borden geplaatst in 3 talen. Het bord was niet legaal, maar de overlast was weg. Het bord moest verwijderd worden, maar gevolg is wel dat de gemeente overleg heeft met alle partijen die hierbij betrokken zijn. Bepaald is nu waar wel geparkeerd mag worden en waar dan ook vuilnisbakken geplaatst worden. Tegenover de Tomatenmarkt komt een verbod van parkeren. Positief resultaat dus.

  1. COVID-19 ontwikkelingen

Door de MEVO en de Horeca zijn brieven gestuurd met versoepelings-suggesties, helaas is de lockdown weer verlengd. De OFM hoopt dat de fracties de suggesties ondersteunen.

Voor de gemeente is dit moeilijk, het beleid wordt landelijk bepaald. Belangrijk dat er aan meer maatwerk wordt gedaan, dit is een aandachtspunt voor ons allemaal. We moeten blijven luisteren naar elkaar en begrip hebben. De gemeentelijke begroting staat onder druk, toch worden de ondernemers tot soms 100% gecompenseerd als het om de vaste lasten gaat. De gemeente staat naast de ondernemers, landelijk is het gevoel dat ze tegenover elkaar staan.

Bij de ondernemers heerst het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten, winkels en horeca kunnen op gelijke wijze handelen. Lokaal kan hierop echter helaas geen directe invloed worden uitgeoefend.

Voor de ondernemers is het belangrijk dat ze zich gehoord en gesteund voelen. Binnen de gemeente is zeker begrip voor de ondernemers, er wordt zeker aan ze gedacht. Door de wethouder is aan alle ondernemers een kaartje gestuurd; steuntje in de rug.

Aangegeven wordt dat er een Coronapot aanwezig is, maar deze is voornamelijk bestemd voor maatschappelijke en non-profit instellingen. Als de pot niet leeg gehaald wordt, kunnen creatieve zaken ingediend worden. Waar de raad kan, zal ze initiatieven zeker ondersteunen.

  1. Ondernemersfonds

2020 is een bijzonder jaar geweest, weinig activiteiten en evenementen. Wel is er een bijdrage gedaan aan de Gouden Eeuw fietsroute en een toekenning gedaan voor de promotie van de afhaalmenu’s. Daarnaast is ondersteuning aangevraagd voor Parkmanagement en het onderzoek voor de extra ontsluiting WFO terrein.

Afspraak is dat er geen geld gespaard mag worden, echter gezien de afwijkende Corona situatie, is dit voor 2020 wel akkoord bevonden.

Het bestuur is druk bezig met de promotie over het Ondernemersfonds.

Het meerjarenplan 2021 is opgesteld. Einde 2021 wordt een evaluatie ingepland over het Ondernemersfonds.

Henk Vlaming merkt op dat de veiligheid op het WFO terrein slecht is. Dit heeft al tot een zwaar ongeluk geleid met blijvende handicap. Verzoek gedaan aan Menno Boersma van de gemeente om fiets- en wandelpaden aan te gaan leggen. Verzoek is dit op te pakken voordat er nog meer ernstige ongelukken gebeuren.

Vanuit de raadsleden wordt geadviseerd te kijken op welke wijze dit op andere terreinen is opgelost.

  1. Economisch Uitvoeringsprogramma Medemblik

Er staan acties in het programma, maar vrijblijvend; de ambitie komt hierbij onvoldoende tot haar recht. Gevraagd wordt naar de reactie van de raadsleden op dit programma.

Gerda Kaarsemaker is voorstander om in de kernen wel beweging te houden. De detailhandelsvisie wordt geactualiseerd en er is een tijdelijke centrummanager aangesteld om de uitvoering te coördineren. Nieuwe denkwijze wordt zeker meegenomen, leegstand niet direct invullen door woningen, denk aan creatieve oplossingen.

Henk Vlaming is van mening dat de consumenten bepalen. De afstand om te winkelen maakt niet uit, gratis parkeren wel. Een groot winkelcentra dat is de toekomst, kijk naar het buitenland.

  1. Aantrekkelijkheid gemeente voor ondernemers:

Wat is er gedaan? Wat gaan jullie doen?

Het gevoel bij de ondernemers heerst dat ze niet en zeker onvoldoende gehoord worden. Doel is gezamenlijk zaken op te pakken om verder te komen. Op dit moment wordt veel veroorzaakt door Corona. Verzoek is op welke wijze we goed met elkaar in gesprek kunnen blijven. We moeten zorgen dat we elkaar beter begrijpen en leren begrijpen. Ondernemers begrijpen elkaar, maar dat begrip is er binnen de politiek minder. Niet elke ondernemer wil zijn politieke kleur kenbaar maken, daarbij geldt dat de raadsleden het algemeen belang moeten dienen. Zij moeten kern overschrijdend denken voor alle sectoren, zodat besluiten genomen moeten worden die niet altijd populair zijn.

Luiten Plekker vindt deze OFM avonden goed, maar er worden veel onderwerpen aan de orde gesteld. Voorstel is van belangrijk thema’s een thema-avond te houden waarbij ook ambtenaren betrokken kunnen worden. Jack Stam voegt hieraan toe dat belangrijk is dat er meer focus komt op een thema. We blijven nu in een kring praten. Focus is het kernwoord.

Tjeu Berlijn merkt op ondernemers zelf ook contact kunnen opnemen met de partijen. Ook kunnen ondernemers op de achtergrond actief zijn in de politiek.

Silva Visser is van mening dat wij als raadsleden volksvertegenwoordiger zijn. Ondernemers staan zeker hoog op de agenda, maar we zijn geen ondernemers. OFM moet zorgen dat punten op de agenda komen en belangrijk is de focus hierop houden, prioritering van de speerpunten.

Henk Vlaming is van mening dat de partijen ook punten kunnen ophalen bij de ondernemers. Kom naar ons toe en luister. Ed Meester neemt de uitnodiging graag aan.

  1. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

  1. Sluiting

Frits Meester bedankt alle aanwezigen voor haar/zijn inbreng en sluit om 21.55 uur de digitale vergadering.

Bij ons aangesloten

Alle leden