Overleg met de fractievoorzitters gemeente Medemblik op 13 april 2022

Alle nieuwsberichten

Op woensdag 13 april 2022 heeft het bestuur van de OFM een overleg gehad met de fractievoorzitters van gemeente Medemblik.

U treft hierbij het verslag aan.

Aanwezig:  

Frits Meester (OVW), Gerda Kaarsemaker (MEVO/SOM), Hans Boukens en Sander Hoogland (BWN), Mark Noor en Mike Olthoff (MBG), Henk Vlaming (BWFO), Meindert Jan Botman (LTO) en Marja Beets (OFM)

Bart Huisman, Bas Tensen, Tom Beerepoot, Jack Stam, Gerben Gringhuis en Els v.d. Bosch

Afwezig met bericht: Niels Entius, Tom Beuker, Silva Visser en Tjeu Berlijn

  1. Opening en welkom

Voorzitter Frits Meester heet iedereen welkom en opent de vergadering.

  1. Kennismaking / voorstelronde

Iedereen stelt zich kort voor. Frits licht het doel van dit overleg toe. Belangrijk is dat we elkaar op de hoogte houden, samenwerking ondernemers en politiek, begrip door weten wat er leeft.

De fractieleden zijn ook altijd welkom bij de activiteiten van de ondernemersverenigingen.

  1. Verslag vorige vergadering

Het verslag wordt hierna ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst:

  1. Evaluatie ondernemersdebat en uitslag verkiezingen

Het debat was goed georganiseerd, leuk en boeiend. De reden voor een debat vanuit de OFM is dat wij meer gehoord willen worden en de politiek meer betrekken bij de ondernemers. Een wisselwerking, twee richtingsverkeer. De afgelopen 4 jaar is er veel gesproken maar weinig uitgevoerd. De raadsleden delen deze mening. Westfriesland moet op de kaart komen en blijven.
Hart voor Medemblik is de winnaar met 6 zetels. Er wordt nu druk gewerkt aan de coalitievorming. Dinsdag 19 april a.s. zal de formateur verslag doen van de gehouden gesprekken. Verwacht wordt dat het advies zal worden opgevolgd. Belangrijk is dat er bestuurd gaat worden en een goed beleid wordt uitgevoerd.

Het huidige college is demissionair. Zij moeten stukken aanleveren maar dat wordt niet tijdig gedaan. Dit zal zeker door de Raad worden besproken met het college.

  1. Verkiezingsprogramma’s uitvoering en prioriteiten

a. Woningbouw
Voor de woningbouw is een nieuwe projectleider aangenomen binnen de gemeente Medemblik. De wil is er zeker, maar de uitvoering gaat slecht. Belangrijk dat er betaalbare woningen gebouwd worden.
Geadviseerd wordt gemeente Medemblik alleen te laten toetsen op het hoogst waarschijnlijke, waarna een projectontwikkelaar de bouw verder kan realiseren.
De raadsleden hebben geen zicht op de prioritering van de ingediende plannen. Zodra zij een brief hierover ontvangen kunnen zij het benoemen. Taak van de Raad is om meer budget te realiseren voor capaciteit voor nieuwbouw en het bewaken van projecten.
Tip: bij het realiseren van de woningbouw ook aandacht voor de ontsluiting, voorkom dat men gebruik maakt van sluiproutes.

b. Duurzaamheid
De voucher duurzaamheid is beschikbaar gesteld vanuit het Rijk, de invulling is wel door de gemeente gedaan. Deze actie moet gedaan worden door de ambtenaren, hierdoor blijft er ander werk weer liggen.

Het verduurzamen voor bedrijven wordt opgepakt. Er lopen diverse acties in Andijk en op het WFO terrein.
Het Duurzaam Ondernemersloket heeft samen met BEplus West-Friesland de energiesprong ontwikkeld; een scan waarin zichtbaar wordt gemaakt wat er gedaan is, gedaan moet en kan worden. Alle ondernemers kunnen een onafhankelijke scan laten maken. Collectief kan hiervoor een subsidie aangevraagd worden.
Gemeld wordt dat contact is met Sigrid v.d. Valk, de duurzaamheidscoach en de bedrijventerreinen Medemblik (Unda Maris, Overleek, Almere om het overschot van de warmtebron op Agriport te gebruiken.

c. Huisvesting flexibele arbeidsmigranten
Vandaag stond weer een artikel in de krant over de huisvesting op Graanmarkt 3 in Zwaagdijk. Aangegeven wordt dat op dit terrein milieuklasse 4.2 geldt en hierdoor mag er geen huisvesting op het terrein komen. Voorkomen moet worden dat de ondernemers te maken krijgen met Hinderwetvergunningen. Daarnaast is de verkeersveiligheid een belangrijk punt en er zijn geen voorzieningen.
Het plan Groenwijk loopt nog steeds. Door het Pact 7.1 is Sweco ingeschakeld voor een locatie onderzoek van de grootschalige huisvesting. Belangrijk dat de huisvesting voor deze arbeiders goed geregeld wordt. Als de huisvesting voor arbeidsmigranten goed geregeld is, dus ook de registratie, levert dit geld op voor de gemeente.
Deze gelden kunnen bijvoorbeeld deels gebruikt worden om de wegen te onderhouden. Belangrijk is het om inzicht te krijgen waar en hoeveel arbeidsmigranten en zijn.
Aandachtspunt is ook de agrariërs de mogelijkheid te kunnen geven om meer mensen te huisvesten. Maak gebruik van deze mogelijkheden bij de ondernemers.

Meindert Jan Botman nodigt de raadsleden uit om bij bedrijven langs te gaan om te zien wat er gedaan is en wat men wil.
Hij merkt ook op dat hij als ondernemer weer een nieuw keuringscertificaat nodig heeft waarbij extra kosten zijn gemoeid. De woonruimte is geen hotelfunctie maar huisvesting, technisch klopt dit niet. Afgesproken wordt dat Meindert Jan een voorstel met advies hierover op gaat stellen voor alle fracties (via de griffie). De Raad gaat dit meenemen.

  1. Locaties bedrijventerreinen

De provincie heeft 40ha beschikbaar, maar Medemblik heeft niets toegewezen gekregen. Gemiste kans van de gemeente doordat er geen visie en beleid hiervoor is.
De ondernemers willen graag uitbreiden en in Westfriesland blijven. Action blijft nog met het hoofdkantoor, maar kan niet meer verder groeien. Vijn wil uitbreiden om centraal te zijn. Hessing heeft inmiddels besloten uit te breiden in Venlo.
BWFO heeft gemeente Drechterland benaderd om samen een oplossing te zoeken voor uitbreiding van het terrein richting de oostkant. Belangrijk is dat er beleid en regelgeving worden gemaakt, de terreinen moeten gevuld worden door bedrijven, geen particulieren.
Daarnaast is de aanleg van een zonneweide ook een beperking voor een uitbreiding op het WFO terrein.

  1. Bereikbaarheid

a. Ontsluiting Zwaagdijk
De eigenaar, dhr. Entius wil de grond beschikbaar stellen en de kosten van een parkeerterrein voor zijn rekening nemen. Knelpunt is de ontsluiting op de Noorderboekert, waarvoor Entius niet wil bijdragen in de kosten. Het wachten is op een reactie vanuit de gemeente, van de burgemeester.

b. Parallelweg Markerwaardweg
Door de LTO is een enquête rondgestuurd, de uitslag volgt.
De overlast van het landbouwverkeer in de kernen loopt al jaren, m.n. in Opperdoes. Er is een oplossing, het doortrekken van de parallelweg langs de Markerwaardweg, maar deze weg is van de provincie. Voorgesteld is dat gemeente Medemblik het landbouwverkeer gedoogd om gebruik te maken van de Markerwaardweg en daarna te evalueren. De gemeente erkent het probleem en heeft het voorstel ook neergelegd bij de provincie.

c. Afslag A7 naar Bedrijvenpark A7West
Door Jack Stam wordt meegedeeld dat het een kansloze missie is, onbetaalbaar en niet haalbaar. Simon Loos heeft een afslag, maar heeft geen belang bij een afslag naar het bedrijventerrein A7West en is bang voor sluitverkeer.
De route naar het bedrijventerrein is verkeersonveilig voor vrachtwagens. Toch blijft de gemeente vergunningen verlenen aan bedrijven met vrachtwagens. Aandachtspunt voor het opstellen van beleid.
Hans Boukens gaat contact opnemen met wethouder Nederpelt om dit punt rechtstreeks te bespreken.

d. Ontsluiting WFO terrein
Op verzoek van BWFO heeft de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) ingesproken bij een fractievergadering in Haarlem. Hieruit is gebleken dat voor de provincie dit geen prioriteit heeft. Besluit is genomen op het feit dat er 2x een kwartier oponthoud zou zijn.
Bestuur BWFO heeft de provincie uitgenodigd en op 13 mei komt de Gedeputeerde en op 16 mei komen de Statenleden. Het rondje op het terrein wordt op de fiets gedaan, ook de oversteek op de rotonde richting de oostkant.
Geadviseerd wordt ook een verzoek te richten op de verkeerveiligheid voor fietsers en wandelaars, ook hiervoor zijn potjes bij de provincie.

  1. Ondernemersfonds

Na 3 jaar is het fonds geëvalueerd en in de laatste raadsvergadering is besloten dat we doorgaan met het Ondernemersfonds. Het bestuur van de SOM bedankt de raad voor het vertrouwen. Voor de komende periode zal een nieuwe overeenkomst worden opgesteld. Hiervoor is het initiatief genomen door een concept overeenkomst neer te leggen bij de wethouder Economische Zaken.

Door het bestuur zal meer promotie gedaan worden over het feit dat alle bedrijven collectief aanvragen kunnen indienen. Doel is een groei te realiseren zodat ook structurele bijdragen gedaan kunnen aan bijv. Parkmanagement. Op dit moment is het fonds hiervoor te klein.

  1. Rondvraag

Anky Griekspoor is aangesteld als gemeentesecretaris. Kan zij het verschil maken? Het vertrouwen is er, zij zal trachten zaken te verbeteren en voor elkaar te krijgen. Zij is minder organisatieblind en ondernemend.

Sander Hoogland wil dat we trots zijn op onze gemeente, het mooiste gebied in Westfriesland. Hij mist de win-win situatie.

Els v.d. Bosch heeft de beloofde stemwijzer vanuit het visiedocument gemist, jammer dat het alleen een samenvatting was. De behoefte was er zeker.

Door het bestuur van de OFM is na discussie besloten geen stemadvies te geven, daarvoor zijn per partij 3 punten vastgesteld en gepubliceerd.

Gerben Gringhuis vraagt zich af wat de ondernemers van hem verwachten.
Aangegeven wordt de ondernemers te betrekken bij de plannen, maak gebruik van de kennis en kunde. We moeten elkaar versterken.
Bas Tensen merkt op dat de verbinding zoeken met elkaar belangrijk is, maar het stellen van prioriteiten ook. We moeten realistisch zijn, jullie kunnen niet alles van ons verwachten.
Gemeld wordt dat er niet langer in procedures gepraat moet worden, maar dat zaken aangepakt moeten worden.
Bart Huisman nodigt de ondernemers uit om raadsvergaderingen bij te wonen, wees pro-actief. Meld de punten aan ons, we zijn bereikbaar.

Mike Olthoff merkt op dat punten lang op de agenda blijven staan. Dit overleg is goed, maar binnen de gemeente moet de molen gaan en blijven draaien. Dit wordt erkend.

Jack Stam merkt op dat er ook positieve zaken zijn gerealiseerd met elkaar. Tijdens de volgende vergadering gaan we een balans hierin vinden.

Henk Vlaming vraagt om een ondernemersklimaat binnen de gemeente, wij moeten ons  thuis voelen.

Hans Boukens is teleurgesteld in de gang van zaken, maar probeert enthousiast te blijven. Onlangs een brief gestuurd naar aanleiding van het niet langer ophalen van oud papier, maar niemand weet waarom het besluit is genomen. Er is geen hoor en wederhoor geweest. Vanuit de gemeente nog geen reactie ontvangen. 

  1. Sluiting

Frits Meester bedankt alle aanwezigen voor haar/zijn inbreng en sluit om 23.00 uur de vergadering.

Bij ons aangesloten

Alle leden