Overleg met de fractievoorzitters gemeente Medemblik, 5 oktober 2022

Alle nieuwsberichten

Op woensdag 5 oktober 2022 heeft het bestuur van de OFM een overleg gehad met de fractievoorzitters van gemeente Medemblik.

U treft hierbij het verslag aan.

 

Aanwezig:   

Frits Meester (OVW), Sander Hoogland (BWN), Mark Noor (MBG), Allard Kuin (AOV), Ramon Stoffer (SOM) en Marja Beets (OFM)

Bas Tensen, Els v.d. Bosch en Luiten Plekker

Afwezig met bericht: Bart Huisman, Silva Visser, VVD, OVAL en LTO

 

  1. Opening en welkom

Voorzitter Frits Meester heet iedereen welkom en opent de vergadering.

  1. Verslag vorige vergadering

Sander merkt op dat tijdens het vorige overleg gemeld is dat de punten uit de verkiezingsprogramma’s toch niet opgepakt worden. Het teleurstellende gevoel komt niet uit het verslag naar voren. Aangegeven wordt dat vanuit de CDA en VVD hierover een reactie is ontvangen.

Het verslag wordt hierna goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst:

  1. Bedrijventerreinen (uitbreiding/onderhoud)

Uit een onderzoek toekomstbestendige bedrijventerreinen van Stec is gebleken dat 45% van de beroepsbevolking werkzaam is op bedrijventerreinen. Hieruit blijkt het belang van de bedrijventerreinen. Uit het onderzoek blijkt ook dat voor Medemblik / Drechterland 7 ha uitbreiding moet komen; locatie? Als het goed is wordt de gemeente Medemblik hierbij speler. Gemeld wordt dat door de WBG ook een inspiratiedocument is opgesteld voor de inrichting van bedrijventerreinen; link

Het onderhoud van de terreinen is ook belangrijk. Op dit moment zijn de terreinen redelijk, maar belangrijk dat het onderhoud goed gedaan wordt, ook voor de te vestigen bedrijven. Als de kwaliteit niet goed is, is er ook het risico van ondermijning. Hiernaast is de veiligheid een aandachtspunt. De vraag om te vestigen is aanwezig, maar op korte termijn kan hieraan niet worden voldaan. De gemeente mist hierdoor ook inkomsten.

Wat is de stand van zaken van de zonneweide op het land van Fischer? Gemeld wordt dat de Raad het plan heeft goedgekeurd, het is in uitvoering.
De OFM heeft OTW-subsidies aangevraagd voor de terreinen in Andijk, op WFO en A7 West. Dit is om het proces van verduurzaming te stimuleren. De cofinanciering is vanuit de gemeente en het Ondernemersfonds geregeld, naast een bijdrage van de ondernemer zelf.  De bijdrage hiervoor van de gemeente is meegenomen in de begroting voor 2023 en 2024.
De raadsleden kunnen informatie hierover opvragen bij Harry Nederpelt en/of Sigrid v.d. Valk.

  1. Vervolg huisvesting flexibele arbeidsmigranten

Door Sweco is een onderzoek geweest naar locaties die geschikt zijn voor de huisvesting flexibele arbeidsmigranten. Door de WBG is het plan Groenwijk opgesteld, maar de locatie(s) is belangrijk. Aandachtspunt is de kwaliteit van de woning. Positief is dat er bij realisatie van de huisvesting arbeidsmigranten weer huizen vrij komen. Inmiddels is bekend dat er 17 locatie zijn gevonden, waarvan 5 -6 locaties geschikt zijn. De locaties zijn nog niet bekend, maar wordt binnenkort bekend gemaakt in de VVRE. Hierna kunnen de vervolgstappen opgepakt worden. Gemeld wordt dat in de begroting staat vermeld dat dit punt regionaal wordt opgepakt en hiervoor middelen beschikbaar worden gesteld. Inhoudelijk is nog niets bekend.

Els v.d. Bosch deelt mee op bezoek te zijn geweest bij een tulpenkweker in Andijk die 60-80 eigen mensen wil huisvesten. Beleid is hiertoe aangepast op de wensen van de ondernemer. Compliment aan de gemeente.

  1. Toekomstvisie wonen in Medemblik

Het rapport was als bijlage meegestuurd.
Aangegeven wordt dat de lokale makelaars niet zijn geraadpleegd, wel woningcorporaties. Ook wordt bij de huisvesting geen rekening gehouden met parkeren. De opdrachtgever is niet bekend, ook niet bij de raadsleden. Het logo van het Pact van Westfriesland staat op het rapport. Er zou een ambtenaar aangesteld zijn voor het de projecten met Wonen.
Uit het rapport blijkt dat men arbeidsmigranten in woonwijken wil plaatsen, maar onze voorkeur heeft plan Groenwijk. Ook wordt woningdelen / splitsen genoemd, dit is nog verboden. Hiervoor gelden landelijke en fiscale regelingen.

  1. Toelichten coalitie akkoord door de raadsleden

Het coalitieakkoord is openbaar. De OFM heeft ook inbreng geleverd, waarvoor dank. De reacties vanuit de bijeenkomst op 28 juni jl. zijn verwerkt.
Deze bijeenkomst was slecht georganiseerd. De mensen werden niet proactief benaderd. Wel positief dat de opkomst goed was. Voor de Raad was dit de eerste keer, en kregen ook geen hulp bij en vanuit de organisatie.
De OFM geeft aan dat het belangrijk en goed is dat de ondernemers, en bijvoorbeeld ook de dorpsraden, eerder worden betrokken bij bepaalde zaken.
De raad geeft aan dat de organisatie intern bij de gemeente niet op orde is, dit heeft grote prioriteit. Daarna wordt er weer gebouwd en gaan zaken samen met de ondernemers opgepakt worden. Vanuit het Rijk is een bedrag ontvangen, waardoor de nieuwe begroting met zwarte cijfers sluit. Het is een eenmalige bijdrage, derhalve blijft de 30% verhoging van de OZB staan. De Hoogheemraadbelasting vervalt, daarom zal in 2023 minder betaald worden, maar voor de toekomst moet gespaard worden voor het onderhoud van weg en water als we dit zelf moeten gaan doen.

De coalitiepartijen hebben een positief gevoel over de coalitie. Duidelijk is dat er iets moet gaan gebeuren. De coalitie partijen durven hun verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit de kiezer is het jammer dat Hart voor Medemblik er niet bij is gekomen. Aangegeven wordt dat verduurzaming belangrijker is dan huisvuil.

Compliment aan de raadsleden dat de coalitie is gevormd.

  1. Ondernemersfonds

Met het fonds gaat het goed, ca. 85% van de gelden zijn uitgegeven c.q. toegekend. Er is een nieuw jaarplan gemaakt en een nieuwe overeenkomst met de gemeente opgesteld. De ondertekening wordt in overleg met Harry Nederpelt en Halewijn Vermeulen gepland.
Aangegeven is dat de opbrengst voor het Ondernemersfonds laag is in vergelijk met andere gemeentes; 5% t.o.v. 17% in Enkhuizen. Doel is het fonds te verhogen om hierdoor ook hogere aanvragen toe te kunnen kennen, bijvoorbeeld voor de veiligheid van de bedrijventerreinen.
Ook wordt door het bestuur meer gelabeld en gekoppeld aan verduurzaming en maat-schappelijkheid. Het collectief ondernemersbelang blijft hierbij wel prioriteit. Wens is meer inzicht te krijgen in de opbrengsten per sector, gebieden om hierdoor de verdeling ook duidelijk te maken.
Ook wordt geprobeerd om per gebied een ambassadeur te krijgen en hierdoor de betrokkenheid te vergroten. Op 1 november a.s. wordt hiervoor een bijeenkomst georganiseerd. Ook de raadsleden zijn welkom.

Geïnformeerd wordt naar het standpunt van de LTO. Aangegeven wordt dat William Gitzels bestuurslid is en hij zit er bovenop. Retributie mag niet. Advies aan LTO is te kijken naar de kansen en mogelijkheden.

  1. Dag van de Ondernemer

De Ondernemersborrel wordt mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds en de gemeente. Organisatie wordt door Hans, Marja en Richelle gedaan.
Datum: vrijdag 18 november 2022
Locatie: MED Trattoria in Medemblik

  1. Rondvraag

Burgemeester Streng heeft forse gezondheidsklachten en werkt aan zijn herstel. Tot 1 januari 2023 is een waarnemend burgemeester aangesteld, Dennis Straat, die alle taken vanuit de portefeuille overneemt; neem contact op, het is een ervaren man, niet afwachtend, serieus.

Vanuit de ondernemers is het belangrijk dat wij met de raadsleden in gesprek blijven. Jammer dat niet alle partijen aanwezig zijn, compliment aan degene die er wel zijn. We moeten het samen doen.

Opgemerkt wordt dat op het gebied van verduurzaming er veel initiatieven zijn die inzetten op 100%. Bas Tensen geeft aan dat er ook veel mogelijkheden zijn voor hybride en deze tussenvorm wordt gemist. De keuze wordt vaak gemaakt door het verschil wel of geen subsidie.
Frits deelt mee dat hier ook steeds meer naar wordt gekeken, er worden diverse mogelijkheden naast elkaar gelegd, op basis van de erkende maatregelenlijsten (EML) 

De vergaderdata voor 2023 worden afgestemd met de griffie.

  1. Sluiting

Frits Meester bedankt alle aanwezigen voor haar/zijn inbreng en sluit om 21.15 uur de vergadering.

 

Bij ons aangesloten

Alle leden