Overleg met college Burgemeester & Wethouders gemeente Medemblik, 13 oktober 2022

Alle nieuwsberichten

Op donderdag 13 oktober 2022 heeft het dagelijks bestuur van de OFM overleg gehad met het voltallige college B&W van gemeente Medemblik.

Het verslag leest u hier:

Aanwezig:     

Namens OFM;
Frits Meester, Gerda Kaarsemaker, Hans Boukens en Marja Beets

Namens Gemeente Medemblik;

(waarnemend) Burgemeester Straat, wethouder Nederpelt, wethouder Broeders, wethouders Gringhuis, wethouder Nijsingh en Richelle Baltus

  1. Opening en welkom

Frits Meester heet iedereen welkom en opent het overleg.

  1. Kennismaking en voorstelronde

Iedereen stelt zich kort voor.

De Ondernemers Federatie Medemblik (OFM) is in 2011 na de fusie tot stand gekomen. Op verzoek van de gemeente 1 spreekbuis naar en met elkaar. Lokale kwesties mogen altijd rechtstreeks kortgesloten worden door de plaatselijke ondernemers- of winkeliersvereniging. Inmiddels zijn er gestructureerde overleggen met de fracties en het college. Ook met de ambtenaren is overleg op afroep mogelijk.
Hierdoor is meer inzicht bij en begrip van elkaar. De speerpunten van de OFM staan op de website: Speerpunten – Ondernemers Federatie Medemblik (ofmedemblik.nl)

Naast de OFM neemt de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) een bredere plek in Westfriesland. OFM pakt zaken gemeentelijk op en de WBG regionaal.

Afgesproken wordt dat de wethouders bij dit overleg aansluiten als er onderwerpen op de agenda staan die voor hen belang hebben. Zij moeten prioriteiten stellen. Hierna verlaten wethouders Gringhuis en Nijsing de vergadering.

  1. Verslag vorige vergadering

Het verslag van 28 oktober 2021 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst:

  1. Bedrijventerreinen

Het inspiratiedocument van de WBG wordt uitgereikt.
Door de gemeente Medemblik moet gekeken worden welke ruimte er is voor uitbreiding van de bedrijventerreinen.
Gemeld wordt dit een onderdeel is bij het Pact, waarbij de WBG ook is betrokken. Het beleid is door het Pact opgesteld. Het geeft geen pas om particulieren op bedrijventerreinen ruimte te geven.
Uit onderzoek is gebleken dat in Medemblik 45% van de werkende bevolking werkzaam is op bedrijventerreinen. Hieruit blijkt het belang van de uitbreiding van bedrijventerreinen voor de inwoners in gemeente Medemblik. Behoud van grote ondernemers die werkgelegenheid leveren, voorkom dat de ondernemers buiten onze gemeente gaan vestigen. Soms is een gevolg na vertrek dat andere ondernemers ruimte krijgen om uit te breiden. Wees flexibel en houdt contact, we moeten het samen doen.
Daarnaast is het onderhoud van de terreinen belangrijk, naast de verkeersveiligheid en uitbreiding.
Wethouders Broeders ziet zeker het belang van de betrokkenheid van de ondernemers.

  1. Vervolg huisvesting flexibele arbeidsmigranten

De WBG en OFM hebben een plan als oplossing gemaakt; Groenwijk. Inmiddels is het Pact , coördinator Alexander Meijer, hierbij betrokken en heeft Sweco in opdracht een locatie onderzoek gedaan. De oplossing(en) is belangrijk voor de arbeidsmigranten, en hierdoor komt ook huisvesting vrij voor de inwoners/starters; wisselgeld.
Wethouder Broeders is hierbij betrokken en deelt mee dat in november-december het rapport bekend wordt gemaakt. Hierna moet dit verder opgepakt worden; bouwen en wonen.
Positief voor de gemeente is het als ook in Medemblik huisvesting komt. Belangrijk om de maatschappelijke noodzaak, prioriteit aan te geven. Er moet een alternatief zijn om ook illegale bewoning aan te pakken. De handhaving hiervan kost veel tijd, maar er zijn regels waaraan de gemeente zich moet houden. Oplossingen kunnen ook gezocht worden in overleg met de inwoners/ondernemers. Wethouder Broeders staat hier positief tegenover.

Hierna verlaat Burgemeester Straat de vergadering.

  1. Toekomstvisie wonen in Medemblik

Het rapport is met de uitnodiging meegestuurd. Het vervolgtraject van dit rapport, waarop beleid moet worden gemaakt wordt nu opgesteld.
Woningmakers zijn actief in Hoorn en Medemblik. Goed initiatief om samen met de makelaars etc. oplossingen te zoeken.
Door Richelle wordt gemeld dat in de opgesteld regionale beleidsregels wel wordt gekeken naar wat in Medemblik geldt. Tijdens het volgend overleg of een separaat overleg wordt dit besproken. Advies is ook de dorpsraden hierbij te betrekken.

  1. Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds is geëvalueerd en hierna is een toekomstvisie opgesteld. Door de Raad is besloten het Ondernemersfonds te verlengen. De nieuwe overeenkomst moet nog worden ondertekend.
Door het bestuur van de SOM zijn ambities aangeven om te groeien en hierdoor de verhouding in Westfriesland gelijker te krijgen. Door de groei kunnen dan wellicht ook structurele aanvragen toegekend worden.
Naast de groei werkt het bestuur aan de bekendheid van het fonds, alle ondernemers moeten het fonds weten te vinden. Hiervoor is een flyer gemaakt, die wordt uitgereikt. Daarnaast worden ambassadeurs per kern gezocht voor het verhogen van de betrokkenheid. Op 1 november a.s. wordt hiervoor een bijeenkomst georganiseerd.
Wethouder Nederpelt is trots op het Ondernemersfonds, de evaluatie was zeer positief. De intentie is zeker om stappen voort te zetten.

Gezamenlijk met de WBG, Enkhuizen en Hoorn wordt ook gekeken om in alle gemeentes een Ondernemersfonds op te richten.

  1. Dag van de Ondernemer

Op vrijdag 18 november a.s. is de Dag van de Ondernemer en de OFM organiseert samen met de gemeente een Ondernemersborrel. De uitnodiging hiervoor wordt uitgereikt.
Tijdens deze avond worden twee duurzaamheid Awards uitgereikt. Van alle genomineerde wordt een filmpje gemaakt en een compilatie hiervan wordt ook op de avond zelf getoond.

  1. Rondvraag

Gerda Kaarsemaker deelt mee dat voor de toeristische marketing een rapport is opgesteld. Vooraf zijn de ondernemers betrokken, maar niet alle punten zijn meegenomen en ook staat niet vermeld wat er al is. Er is onduidelijkheid bij het Toeristisch Platform. Wethouder Nederpelt pakt dit op en zorgt dat Anky Griekspoor, de beleidsambtenaar, contact opneemt hierover.

Halewijn Vermeulen en Anky Griekspoor hebben een bezoek gebracht aan het WFO-terrein. Dit hebben de ondernemers als positief ervaren.

Het college is altijd welkom bij de bijeenkomsten van de ondernemersverenigingen. De uitnodigingen hiervoor kunnen gestuurd worden naar Richelle. Aangegeven wordt dat meestal een afvaardiging aanwezig is.

  1. Sluiting

Frits Meester bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit om 14.30 uur de vergadering.

Bij ons aangesloten

Alle leden