Overleg met de fractievoorzitters gemeente Medemblik op 9 oktober 2018

Alle nieuwsberichten

Op 9 oktober 2018 heeft het bestuur van de OFM een overleg gehad met de raadsleden van de gemeente Medemblik.

Hieronder treft u het verslag aan.

NOTULEN OVERLEG OFM EN FRACTIEVOORZITTERS GEMEENTE MEDEMBLIK

d.d. 9 oktober 2018

Locatie:         Café Restaurant ’t Fortuin te Wervershoof
Tijd:              van 19.30 tot 21.40 uur

Aanwezig:

Namens OFM;

Hans Boukens en Ramon Stoffer (OVWN), Mike Olthoff (MBG), Frits Meester (OVW), Henk Vlaming (BWFO) en Marja Beets (OFM)

Namens Gemeente;

Tineke van Schaik

Namens Gemeenteraad van gemeente Medemblik;

Mark Raat, Geert Mos, Silva Visser, André Meester, Piet Ligthart, Arie Schouten en
Luiten Plekker.

  1. Opening en welkom

Frits Meester heet iedereen welkom en opent de vergadering.

  1. Verslag vorige vergadering

De naam van Geert Mosch moet zijn Geert Mos. Maria Weber is niet van GemeenteBelangen, maar PWF.

Hierna wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst:

  1. Presentatie WBG opdrachten studenten Hogeschool van Amsterdam

De Westfriese Bedrijvengroep heeft 3 opdrachten gepresenteerd bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en door 10 studenten (3 groepen) worden deze opdrachten uitgewerkt als afstudeerproject. Het gaat om het verbreden van de Houtribdijk, het doortrekken van de Noord-Zuidlijn en het trekken van toeristen naar onze regio. Vanwege schooldrukte kunnen ze vanavond niet aanwezig zijn om de stand van zaken te vermelden.

De uitwerking zal ons helpen een beter beleid neer te zetten. De onderzoeken worden begin volgende jaar gepresenteerd. Zodra deze beschikbaar zijn worden deze ook doorgestuurd naar alle gemeentes.

  1. Aantrekkelijkheid gemeente Medemblik

Gevoel is dat Medemblik vaak ontbreekt in het rijtje Hoorn-Enhuizen-Medemblik. Veel zaken zijn gericht op de gemeente Hoorn. Voorstel is Medemblik meer op de kaart te zetten.

Gemeld wordt dat in pact 2.0 een van de aandachtspunten is de totale regio op de kaart te zetten. Hoorn is een centrumgemeente, de grootste stad in Westfriesland. De voordelen van Hoorn moeten wij gebruiken voor de aantrekkelijkheid van onze gemeente.

Het is belangrijk dat de 7 gemeentes samenwerken. Hoorn alleen redt het niet.

Het college van gemeente Medemblik is uitgebreid met 1 wethouder om mede hiervoor ook extra tijd vrij te maken; samenwerking, lobby en Medemblik op de kaart zetten.

Ramon Stoffer meldt dat de Gouden Eeuw hiervoor gebruikt kan worden, maar niet bekend is in hoeverre Medemblik hierin gemeld wordt. In de gemeente Medemblik is veel historie, daar moet iets mee gedaan worden.

Aantrekkelijkheid is de totale vitaliteit van de gemeente. Jongeren moeten in de gemeente kunnen blijven wonen en de gemeente moet er voor zorgen dat er meer mogelijkheden zijn.

In het coalitieakkoord wordt krimp genoemd, maar deze gedachte moet stoppen. We moeten uitgaan van kansen, positief blijven denken. De provincie houdt ook veel tegen, maar in maart 2019 zijn er weer statenverkiezingen; er moet wat veranderen, laat je stem horen!

  1. Discussie tijdelijk huisvestingsprobleem

De Westfriese Bedrijvengroep heeft een brief gestuurd naar de 7 gemeentes en de provincie over het huisvestingsprobleem in onze regio.

De mobiliteit wordt steeds belangrijker, hiervoor worden de 3 opdrachten uitgewerkt. Geen huizen, dan kan en komt men hier niet wonen.

Op dit moment worden veel woningen opgekocht, waardoor verdeeldheid ontstaat. Belangrijk is dat de regels voor huisvesting bij werkgevers worden verruimd.

Gemeente Hollands Kroon bouwt en regelt werkgelegenheid. Is hierover contact met deze gemeente? Microsoft medewerkers zijn geen arbeidsmigranten, maar betalen extreem hoge huurprijzen. De eigen bevolking kan dit niet betalen. Het aantal huurwoningen is hierdoor drastisch verlaagd en er zijn de afgelopen jaren geen nieuwe gebouwd. Vanwege het tekort gaan beleggers ook naar de koopmarkt.

De bouw stagneert nu door tekort aan architecten, bouwers en daarbij stijgen de materiaalprijzen.

De brief van de WBG vraagt om de kop niet in het zand te steken! Het is belangrijk dat onze eigen bevolking in een koop- of huurwoning kan wonen.

Voor de arbeidsmigranten moet ook een oplossingen gevonden worden. Er moet grootschalige opvang komen aan de rand van de kernen, op loopafstand van de voorzieningen. In de kernen moet de eigen bevolking wonen. Opvang op bedrijventerreinen levert tegenstand op van de ondernemers.

Als optie voor de opvang worden chaletwoningen genoemd. Mike Olthoff geeft aan dat dit vaak gedaan wordt. Zijn bedrijf is heeft al veel ontwerpen voor dit soort woningen gemaakt. Belangrijk is dat de woningen tijdelijk en verplaatsbaar – herbruikbaar zijn. Permanente bewoning op een tijdelijke bestemming. Microsoft regelt niets, die heeft en geeft geld, marktbewerking.

Op 15 oktober a.s. is bij de gemeente Medemblik een themaraad over arbeidsmigranten. Dit is een van de onderwerpen die gezamenlijk opgepakt moet worden.

De brief van de WBG kan een bijdrage leveren om de provincie tegen te houden; goede lobby. Na de verkiezingen moet direct een brief gestuurd worden naar de nieuwe bestuurders.

5a. Verkeersveiligheid Sporen

De verkeerssituatie bij de bedrijventerreinen Westerspoor en Overspoor is niet handig, maar vooral onveilig. Door steeds meer bewegingen wordt het steeds gevaarlijker voor fietsers en wandelaars. Mol Freesia gaat ook uitbreiden, waardoor nog meer bedrijvigheid zal komen.

De wens is om een betere afslag te krijgen aan de A7 waardoor de Sporen ook een mooier bedrijventerrein kan worden. Ook vanuit het gemeentehuis kijkt men nu op een gevaarlijke situatie. Waarom wachten tot er wat gebeurt?

Gemeld wordt dat het nog steeds een aandachtspunt is, maar de kosten zijn hoog. Is dit het struikelblok? Dan wordt gezorgd voor het geld! Er is veel geld beschikbaar in Den Haag. Er zijn welwillende ondernemers die hieraan willen bijdragen, maar het budget is niet toereikend. De Ondernemers blijven vragen om aandacht.

Afgesproken wordt dat de ondernemers een concreet plan gaan laten maken met offerte, waarna gekeken kan worden wat de gemeente en provincie hieraan kunnen bijdragen. Hierin is zeker een rol voor de Raad weggelegd. Ramon Stoffer en Hans Boukens gaan dit oppakken. Markt Raat zal hierbij helpen.

Henk Vlaming meldt dat de verkeersveiligheid op het WFO terrein ook slecht is. Als de gemeente niets doet, neemt het bestuur BWFO niet langer de verantwoordelijkheid. Het is levensgevaarlijk. Verzoek is op elk bedrijventerrein wandel- en fietspaden aan te leggen. Zorg voor aandacht van de veiligheid.
Geert Mos gaat langs bij Henk Vlaming om de situatie te bekijken om verder op te pakken.

  1. Dag van de Ondernemer

Vrijdag 16 november a.s. is de Dag van de Ondernemer. De OFM organiseert ‘De Ondernemersborrel’ met als spreker Jeanneke Scholtens. De raadsleden zijn hiervoor ook uitgenodigd.

In januari 2019 wordt hierdoor geen OFM Nieuwjaarsborrel georganiseerd.

  1. Rondvraag

Mark Raat geeft nogmaals aan dat op 15 oktober a.s. een themaraad is over arbeidsmigranten. Er mag meegepraat worden.

Ook informeert hij naar de ervaringen met de centrummanager. Gerda Kaarsemaker heeft contacten met de centrummanager maar is helaas afwezig. Mark Raat neemt contact op met haar.

Het college is voornemens het Ondernemersfonds te voeden vanuit OZB, € 115.000. Door Mark Raat wordt geïnformeerd of de OFM hiermee tevreden is? OFM vindt dit een goed voorstel. Ramon Stoffer voegt hieraan toe dat het Ondernemersfonds vaak nog verkeerd wordt gezien, derhalve wordt nagedacht over een naamswijziging: Stimuleringsfonds Lokale Economie. Freeriders gaan ook mee doen. LTO wil graag dat de agrariërs hieruit gehaald worden. Gemeld wordt dat de agrariërs ook gebruik kunnen maken van dit fonds.

Arie Schouten meldt dat door LTO agrisafari’s worden georganiseerd; raadsleden op bezoek bij bedrijven en daarna netwerken.

LTO is in overleg met de provincie en gemeente Hollands Kroon over een doorsteek door de dijk naar de Koggenrandweg. Probleem is echter de andere kant. Doel is op de Dijkweg naar Medemblik, een paar 100 meter, toegang te geven voor agrarisch verkeer. Verzoek aan de Raad om hierover positief mee te denken voor een goede oplossing.
Opgemerkt wordt dat de tractors wel schoon de weg op moeten.

Donderdag 18 oktober a.s. is een ontbijtsessie inz. verduurzaming bedrijventerreinen. Locatie: gemeentehuis te Wognum

  1. Sluiting

Frits Meester bedankt alle aanwezigen voor haar/zijn inbreng en sluit om 21.40 uur de vergadering.

 

Bij ons aangesloten

Alle leden