Speerpunten

Speerpunten van de OFM

Inleiding

Het bedrijfsleven hecht een groot belang aan een gezond ondernemersklimaat. Zij wil dit in een goede samenwerking tussen gemeente en de ondernemersverenigingen uitwerken. Om hier richting aan te geven hebben de ondernemersverenigingen uit de betrokken gemeente zich verenigd in de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM). Door de OFM is deze  speerpuntennotitie opgesteld, die als richtlijn zal dienen voor de economische koers van de gemeente. Gezamenlijk werken we zo aan het verder versterken van ondernemerschap en daarmee een gezonde toekomst voor ondernemers binnen Medemblik!

 

Versie april 2018

 • Toerisme, horeca en recreatie (THR)

  Algemeen:

  • Bezoekers denken niet in gemeentegrenzen.
  • We werken vooral vanuit de custumor journey gedachte à vindbaar zijn, verleiden, gastvrijheid en terugkomen of anderen verleiden om te komen.
  • (Water) Recreatie: de gemeente pakt recreatie vraagstukken in samenwerking met het Recreatieschap West-Friesland op.
  • Horeca: vertegenwoordigd in Centrumgroep Medemblik en Toeristisch Platform Medemblik en Stichting Westfriese Tafel.
  • Cultuurhistorie: binnen de gemeente is cultuurhistorie belegd binnen de afdeling Maatschappelijk Beleid.

   

  Versterking samenwerking (toeristische) ondernemers bij toeristische marketing

  Op dit moment werkt gemeente Medemblik samen met (toeristische) ondernemers aan de versterking van gebiedsmarketing en promotie. Dit organiseert de gemeente op lokaal, regionaal (Westfries) en bovenregionaal niveau (Noord-Holland Noord). De OFM steunt de initiatieven waarbij de samen werking tussen de ondernemers in deze sector meer intensief met elkaar samen werken, hetgeen ten goede komt aan de regio en de gemeente Medemblik in het bijzonder.  Van belang hierbij is ook initiatieven buiten de kern Medemblik hier bij te betrekken.

  • Lokaal

  o   de gemeente huurt sinds 2016 een aanjager/coördinator toeristische marketing en positionering in voor het samenbrengen en verbinden van toeristische ondernemers ten behoeve van toeristische marketing. Maaike Steltenpool vult deze functie in;

  o   Sinds eind 2016 is het Toeristisch Platform Medemblik (TPM) actief. In het TPM zijn vier clusters actief, waaronder Horeca en Retail. Elk cluster heeft een vertegenwoordiger vanuit het Landelijk Gebied en de kern Medemblik. De coördinator toeristische marketing en positionering  is voorzitter van het TPM.

  o   Het TPM stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma toeristische marketing op. Dit programma wordt vastgesteld door het college. Het budget van het uitvoeringsprogramma is gemeentelijk budget. Het TPM heeft interesse in het Ondernemersfonds.

  • Regionaal

  o   De 7 Westfriese regiogemeenten hebben bestuurlijk de ambitie uitgesproken in het Pact van West-Friesland om één van de meest aantrekkelijke regio’s van Nederland te worden. De ambtelijk beleidsgroep Toerisme West-Friesland heeft een Agenda Toerisme 2015-2019 opgesteld om deze doelstelling voor het toeristisch werkveld op te pakken.

  o   Eén van de activiteiten is het aanstellen van een Toeristisch Coördinator Westfriesland (TCWF). DE TCWF heeft de opdracht om samen met ondernemers toeristische producten te ontwikkelen om West-Friesland toeristisch op de kaart te zetten. Zijn opdracht hierbij is dit te organiseren met inzet en bijdrage vanuit de ondernemers zelf. Deze rol wordt vervuld door Michel Bakelaar. Hij heeft samen met ondernemers drie programma’s ontwikkeld op basis van de verhaallijnen van het NBTC: Goudkust, West-Friesland Culinair en Waterrijk;

  o   In maart 2017 is het Toeristisch Platform West-Friesland opgericht. Hierin nemen o.a. de vertegenwoordigers uit de lokale toeristische platformen deel.

  • Bovenregionaal

  o   Voor de toeristische marketing van Medemblik werken we als Westfriese gemeenten samen met Destinatie Marketing Organisatie Holland boven Amsterdam. (HbA). HbA wordt gefinancierd door overheidsgeld, maar heeft ook een taakstelling om budget uit de markt (ondernemers) te halen voor het uitvoeren van haar taken en activiteiten.

 • Bedrijventerreinen

  Voldoende aanbod bedrijventerrein van voldoende kwaliteit is van groot belang voor de ontwikkelingskansen voor het bedrijfsleven. De ruimte voor startende ondernemers en dorps gebonden ondernemers moet niet uit het oog verloren worden. Dit vraagt om:

  • Het optimaliseren van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen; bijvoorbeeld ontsluiting Overspoor. Aandacht voor revitalisering en opwaardering (BIZ) van de bestaande bedrijventerreinen alsmede parkmanagement, parkeerbeleid en uitstraling.
  • Flexibelere kijk van gemeente naar transformatie van bestaande panden.  Aantrekkingskracht per bedrijventerrein bepalen voor ondernemers van buitenaf. Sterke punten benadrukken, promotie ervan
  • Gemeentelijke service aan ondernemers stimuleren en bedrijvenloket ondersteunen
  • Zolang er meer terrein beschikbaar is dan nodig, aandacht besteden aan het goed interessant houden van de bestaande bedrijventerreinen voor vestiging van bedrijven.
  • Ontwikkeling Overspoor Oost fase II.
  • Regelmatig toezicht door de gemeente op de openbare ruimte.
  • Aanleg voetpaden op de grotere bedrijventerreinen als WFO.
 • Bereikbaarheid en infrastructuur

  Om goed te kunnen ondernemen is een goede bereikbaarheid van groot belang. Een goede bereikbaarheid draagt daarnaast bij aan de aantrekkelijkheid voor bewoners en kan de veiligheid verhogen. Dit vraagt om:

  • Stimulering glasvezel aanleg
  • Doortrekken van de N240, de Markerwaardweg naar de Medemblikkerweg ten behoeve van de bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren en een betere ontsluiting van Hollands Kroon voor het landbouwverkeer (en dus minder landbouwverkeer in Opperdoes)
  • Doorstroming van de A7 van Wieringerwerf tot Amsterdam, 3 rijstroken op 2 rijbanen van Amsterdam tot Wognum gezien de verkeersdruk N23.
  • De verbinding met Lelystad vanuit Westfriesland moet aandacht krijgen als 2de belangrijke aansluiting met de rest van Nederland en de toekomstige vluchthaven Lelystad.
  • Ook daar waar verkeersknelpunten ontstaan door grote distributie bedrijven met bevoorradingslijnen zal ingezet worden op vergroting van de verkeersopname capaciteit.
  • Ontsluiting Overspoor – A7
  • De gemeente Medemblik als vestigingsplaats voor bedrijven aantrekkelijk maken vanwege de mogelijkheden van het vrij en kosteloos kunnen parkeren (ook voor de bereikbaarheid detailhandel)
 • Detailhandel

  Voor het behoud van de leefbaarheid is het van belang dat voorzieningen in de kernen behouden blijven. Dit vraagt om:

  • Ontwikkeling centrumvisie en het hierbij adviseren voor de aantrekkelijke vestiging van detailhandel
  • Meer flexibiliteit binnen de bestemmingen in de kernen, zodat nieuwe initiatieven ruimte geboden wordt zonder lange en ingewikkelde procedures;
  • Tegengaan leegstand winkels dorpskernen door oprichten en inrichten databank;
  • Zuinig zijn op bestaande hoofdstructuur en aantrekkelijkheid vergroten;
  • Instellen van centrummanagement voor hoofdkernen;
  • Verhogen lokale bestedingen;
  • Behoud van basisvoorzieningen in kleinere kernen;
  • Beperken mogelijke leegstand en effecten hiervan.
  • Faciliteren van dynamiek in de markt.
  • Bevorderen van innovatie.
 • Agribusiness

  Als grote plattelandsgemeente is Agribusiness een belangrijke sector, die ook weer kansen biedt voor het overige bedrijfsleven. Dit vraagt om:

  • Ruimte voor duurzaamheid en technologie;
  • Duidelijke regels o.a. voor milieu. Uniforme regelgeving voor Westfriesland en het liefst Noord-Holland Noord.
  • Voldoende ruimte voor de verdere ontwikkeling van de agribusiness. Gemeenten moeten in hun ruimtelijk beleid rekening houden met de noodzakelijke schaalvergroting binnen dit cluster.
  • Stimulering van vestiging en ontwikkeling  Agribusiness ondersteunende bedrijven. Denk hierbij aan machine en onderhoud leverende bedrijven. Dit moet zoveel mogelijk vanuit Westfriesland kunnen worden geleverd i.p.v. bedrijven bijvoorbeeld uit het Westland.
  • Aandacht voor de visie LTO Noord bij het aanpassen van een bestemmingsplan buitengebied. LTO is altijd bereid om de visie toe te lichten.
 • Gemeente  

  Goed overleg en een goede relatie tussen gemeente en ondernemers is van groot belang voor economische groei. Door een uitgekiende overlegstructuur is de OFM en de gemeente in staat dit overleg optimaal uit te voeren. De volgende structuur is hierbij afgesproken:

  • Twee keer per jaar heeft het dagelijks bestuur (DB) van de OFM overleg met B&W. De agenda hiervoor wordt door gezamenlijke input opgesteld en zorgt voor een goede kennis van elkaars wensen en ideeën;
  • Twee keer per jaar heeft het dagelijks bestuur (DB) van de OFM overleg met de politiek. De agenda hiervoor wordt door gezamenlijke input opgesteld en zorgt voor een goede kennis van elkaars wensen en ideeën. Deze agenda heeft veel raakvlakken met het bovenstaande overleg en zorgt hierdoor voor voldoende kennis bij de politiek over de ondernemerswensen. Tevens kan de politiek hierdoor inspelen op de behoefte van de ondernemers;
  • Eén keer per jaar heeft een afvaardiging van de OFM overleg met de uitvoerende ambtenaren op het gebied van onze speerpunten, mits er zaken zijn die overleg vragen. De agenda hiervoor wordt door gezamenlijke input opgesteld en zorgt voor een goede kennis van elkaars wensen en ideeën. Hierdoor kan de samenwerking worden geoptimaliseerd, duidelijkheid worden verschaft zowel vanuit de gemeente als vanuit de OFM, en kunnen eventuele knelpunten snel worden weggenomen. Tevens kunnen partijen hier samenwerken op het gebied van bijeenkomsten voor en door ondernemers.

  Verder zet de OFM zich in voor:

  • Een zichtbare en blijvende inzet op vermindering van administratieve lasten voor ondernemers en een eenduidige lijn voor leges en tarieven;
  • Marktconforme grondprijzen hanteren voor bedrijven om deze naar de gemeente te trekken;
  • Controle op uitvoering nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid binnen de grenzen van de wet;
  • Terugkoppeling regionale samenwerking;
  • Ondernemersfonds: De OFM streeft ernaar een goed Ondernemersfonds (OF) te ontwikkelen. Een fonds door ondernemers, voor ondernemers. Graag denkt de OFM mee met de raad op welke wijze het huidige OF kan worden verbeterd en vergroot. Omliggende gemeenten hebben momenteel een veelvoud beschikbaar van het OF van Medemblik. Hierdoor kan een oneerlijke concurrentie positie ontstaan voor ondernemers binnen de gemeentegrenzen. De OFM wil het huidige Ondernemersfonds vertienvoudigen. Het vullen van het OF dient bij voorkeur vanuit de OZB (niet-woningen) te gebeuren. Als tweede mogelijkheid is de invoer van verschillende BIZ-zones een optie. De OFM wil z.s.m. met de nieuwe raad in debat over het vernieuwde OF.
 • Beschikbare arbeid en aantrekken ondernemers

  Voor het bedrijfsleven in Medemblik is het van groot belang dat vraag en aanbod van arbeid goed op elkaar zijn afgestemd. Vooral het verkrijgen van technisch geschoold personeel kan de komende jaren een probleem worden gezien de grote uitstroom van gepensioneerde werknemers in onder andere de bouwsector. Ook dit is medebepalend dat ondernemers zich in de gemeente willen gaan vestigen.

  Het kunnen blijven aantrekken van passende medewerkers, zowel hooggeschoold, technisch en lager opgeleid (zie de sub speerpunten hieronder)

  Daar waarbij werkgevers en werknemers elkaar kunnen vinden wordt goed op de inzet van arbeid ingespeeld. Denk hierbij aan de samenwerking met WerkSaam Westfriesland.

  Sub speerpunt  – wonen

  Een aantrekkelijk woonklimaat draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente als werkomgeving en vice versa. Om de aantrekkingskracht van de gemeente te verhogen is een gezonde, aantrekkelijke woningmarkt van belang. Er is een uitgebreide regionale woonvisie opgesteld. De OFM pleit voor een regelmatige update van deze woonvisie. de woningmarkt is flink in beweging waardoor aanpassingen met regelmaat noodzakelijk zijn.

  • Actief inzetten door de gemeente voor wijzigingen in de diverse bestemmingsplannen om consumenten en bedrijven tegemoet te komen. Denk hierbij aan:
   • Afwijken van bestemmingen waar mogelijk/ nodig
   • Coulante opstelling m.b.t. aanpassingen bouwvlak en/of oriëntatie
   • Huisvesting van arbeidsmigranten buiten de kernen of bij agrariërs op het erf
   • Beleid t.a.v. de huisvesting en opvang van seizoenarbeiders en inzet van vluchtelingen/verblijf statushouders zowel binnen als buiten de kernen in overleg het bedrijfsleven. Duidelijk uitgewerkt beleid tussen de gemeente en vertegenwoordiging bedrijfsleven. Tevens uniform beleid tussen de gemeenten bewerkstelligen. Het maximum aantal seizoenarbeiders per bedrijf verhogen van 30 naar bv. 50. Voor de huisvesting van  buitenlandse werknemers zou er in onze regio uniform beleid moeten komen.
   • Actieve inzet vanuit de gemeente bij de provincie om het aantal nieuw te bouwen woningen fors te verhogen
   • Slim omgaan met de 7 vergunningen per jaar voor nieuwe woningen en deze mogelijkheden per 1 uit te geven. Ook voor projecten voor gezinnen. De huidige regeling probeert mode verschijnselen te faciliteren, zoals tiny houses, levensloop bestendigheid en andere onzin.
  • Een sterkere Kop van Noord-Holland:
   Hoe kunnen de gemeentes in de kop van Noord-Holland de focus vanuit de provincie naar zich toe halen? De gedeputeerde is naar verluid voornamelijk gefocust op de Randstad. Waarom? Door telkens uit te spreken dat de Noord-kop vergrijst en in de toekomst een verplaatsing naar de Randstad volgt roep je dit over jezelf af! Door de focus niet naar de Noord-kop te richten zal groei en ontwikkeling achter blijven, waardoor de vitaliteit van dit gebied zal teruglopen.
   Als er niet voldoende voorzieningen zijn, als opleidingen niet gevolgd kunnen worden en werkgelegenheid hier niet meer is zal dit inderdaad een nadelig effect hebben op het vestigingsklimaat.
   Met de voltooiing van de N23 ligt de noordelijke ringweg van de Randstad midden in West-Friesland. Hiermee kunnen historische steden als Hoorn, Enkhuizen en Medemblik zichzelf nog sterker op de kaart zetten!!!

  Sub speerpunten – scholing en opleiding

  • Zorgen voor voldoende stagemogelijkheden voor leerlingen van technische en agrarische opleidingen. Het aanbod aan technisch en agrarisch personeel moet op peil gehouden worden om de uitstroom van gepensioneerde werknemers in bijvoorbeeld de bouwsector op te vangen. Een intensieve samenwerking tussen ROC, InHolland, Greenport NHN, Seedvalley en bedrijfsleven is hierbij van grote waarde;
  • Huidige scholingsmogelijkheden kern Medemblik behouden en uitbreiden en streven naar een volwaardig en kwalitatief middelbaar onderwijs binnen de gemeente;
  • Uitwerking scholing- en opleidingsbeleid voor Westfriesland, meenemen in regionale samenwerking. Het platform hiervoor is de Regionaal Educatieve Agenda. Een van de thema’s van de REA is “Aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt”. Er komt een themawerkgroep met een contactpersoon. Deze contactpersoon moet in contact komen en/of blijven met de OFM.
  • Tevens van belang om te kijken naar de aansluiting met het Primair Onderwijs. Ook hier zouden de kinderen al kennis kunnen/ moeten maken met technisch en agrarisch onderwijs. Spelenderwijs de mogelijkheden verkennen. Hier zijn vele mogelijkheden voor en hierin zou een samenwerking tussen onderwijs en OFM kunnen ontstaan. Landelijk is er het Techniek Pact, hier zouden wij in Medemblik aansluiting bij kunnen vinden. Voorschools en primair onderwijs moet meer met elkaar in contact komen, om de werknemer van de toekomst, nu correct op te leiden en uit te rustten met kennis op deze vakgebieden. In de Lokaal Educatieve Agenda, is ook aandacht gevraagd voor techniek in het basisonderwijs.
  • Het aanpakken van laaggeletterdheid: De gemeenten willen heel graag met het bedrijfsleven in gesprek blijven over de rol die zij kunnen vervullen in de aanpak van laaggeletterdheid bij medewerkers. De gemeente en vanuit het West-Fries Bondgenootschap tegen Laaggeletterdheid kunnen hier op veel vlakken in faciliteren. Het kan het bedrijfsleven winst opleveren wanneer ze ervoor zorgen dat het taalniveau bij medewerkers goed is.
 • Scholing en opleiding  

  • Zorgen voor voldoende stagemogelijkheden voor leerlingen van technische en agrarische opleidingen. Het aanbod aan technisch en agrarisch personeel moet op peil gehouden worden om de uitstroom van gepensioneerde werknemers in bijvoorbeeld de bouwsector op te vangen. Een intensieve samenwerking tussen ROC, InHolland, Greenport NHN, Seedvalley en bedrijfsleven is hierbij van grote waarde;
  • Huidige scholingsmogelijkheden uitbreiden en streven naar een volwaardig en kwalitatief middelbaar onderwijs binnen de gemeente;
  • Uitwerking scholing- en opleidingsbeleid voor Westfriesland, meenemen in regionale samenwerking. Het platform hiervoor is de Regionaal Educatieve Agenda. Een van de thema’s van de REA is “Aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt”. Er komt een themawerkgroep met een contactpersoon. Deze contactpersoon moet in contact komen en/of blijven met de OFM.
  • Tevens van belang om te kijken naar de aansluiting met het Primair Onderwijs. Ook hier zouden de kinderen al kennis kunnen/ moeten maken met technisch en agrarisch onderwijs. Spelenderwijs de mogelijkheden verkennen. Hier zijn vele mogelijkheden voor en hierin zou een samenwerking tussen onderwijs en OFM kunnen ontstaan. Landelijk is er het Techniek Pact, hier zouden wij in Medemblik aansluiting bij kunnen vinden. Voorschools en primair onderwijs moet meer met elkaar in contact komen, om de werknemer van de toekomst, nu correct op te leiden en uit te rustten met kennis op deze vakgebieden. In de Lokaal Educatieve Agenda, is ook aandacht gevraagd voor techniek in het basisonderwijs.
  • Het aanpakken van laaggeletterdheid: De gemeenten willen heel graag met het bedrijfsleven in gesprek blijven over de rol die zij kunnen vervullen in de aanpak van laaggeletterdheid bij medewerkers. De gemeente en vanuit het West-Fries Bondgenootschap tegen Laaggeletterdheid kunnen hier op veel vlakken in faciliteren. Het kan het bedrijfsleven winst opleveren wanneer ze ervoor zorgen dat het taalniveau bij medewerkers goed is.

Bij ons aangesloten

Alle leden